Hoppa till innehåll

Finlands nationella kontaktpunkt har behandlat iakttagandet av OECD:s riktlinjer i två fall

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2020 14.32 | Publicerad på svenska 27.10.2020 kl. 14.42
Nyhet

Finland har förbundit sig till OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som är staternas rekommendationer till företag om ansvarsfull affärsverksamhet i den internationella omvärlden. Finlands nationella kontaktpunkt har under det gångna året behandlat två klagomål som gäller iakttagandet av riktlinjerna.

Innehållet i riktlinjerna är omfattande, vilket innebär att också klagomål som gäller iakttagandet av riktlinjerna i typiska fall är olika sinsemellan.

Det första klagomålet gällde underleverantörsarrangemang i Argentina av ett företag som Nokia Abp förvärvat. Klagomålet gällde rapporteringsskyldigheter, skatteskyldigheter och socialskyddsavgifter samt frågor om anställningsförhållanden. Kontaktpunkten uttalade sig om klagomålet efter samråd med parterna och en noggrann granskning. Kontaktpunkten konstaterade att Nokia inte hade handlat i strid med OECD:s riktlinjer.

Ett av klagomålen gällde en underleverantör till Kone Oyj:s distributör i Irak. Kontaktpunkten tog inte upp klagomålet till närmare behandling, eftersom klagomålet gällde meningsskiljaktigheter mellan företag som inte omfattas av OECD:s riktlinjer.

Riktlinjerna främjar ansvarsfull affärsverksamhet

OECD:s riktlinjer är det enda internationella regelsystem för ansvarsfull affärsverksamhet som staterna har förbundit sig att främja. Varje land som är bundet av riktlinjerna har inrättat en nationell kontaktpunkt som gör riktlinjerna kända och övervakar att de följs. I Finland fungerar arbets- och näringsministeriet som kontaktpunkt tillsammans med delegationen för samhälls- och företagsansvar.

Vilken instans som helst kan anföra klagomål hos kontaktpunkten, om den misstänker att ett finländskt företag utomlands eller ett utländskt företag som är verksamt i Finland inte följer riktlinjerna. Då undersöker kontaktpunkten om klagomålet uppfyller de kriterier som i OECD:s riktlinjer fastställts som en förutsättning för behandling av klagomål. Om kriterierna uppfylls, tar kontaktpunkten upp klagomålet till närmare behandling.

Kontaktpunkten erbjuder också parterna medling. Som avslutning på behandlingen av klagomål publicerar kontaktpunkten ett beslut där det redogör för klagomålets innehåll och vilka slutsatser det dragit utifrån klagomålet.

Ytterligare information:

Sami Teräväinen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 088, [email protected]
Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 028, [email protected]

Tillbaka till toppen