Hoppa till innehåll

Förordning skapar investeringsincitament att snabbt avstå från energiutvinning ur kol

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2020 14.21 | Publicerad på svenska 2.12.2020 kl. 8.23
Pressmeddelande
Kivihiilikasa

Statsrådet utfärdade den 19 mars 2020 en förordning om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol åren 2020–2025. Syftet med stödet är att främja ett frivilligt, försnabbat slopande av användningen av stenkol före utgången av 2025. Användningen av kol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och med den 1 maj 2029.

– Investeringsstödet sporrar till en i regeringsprogrammet avsedd snabbare frångång från användningen av stenkol för energiändamål och främjar målet om en koldioxidneutral energiproduktion, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Syftet med stödprogrammet är att så många produktionsanläggningar som möjligt som använder stenkol ska ersättas redan före utgången av 2025 för att minska växthusgasutsläppen. För investeringsstödet har det reserverats sammanlagt 90 miljoner euro för åren 2020–2022, dvs. 30 miljoner euro per år.

– Jag uppmuntrar aktörerna att gå vidare med sina planer för att de investeringar som ska ersätta kol snabbt ska kunna sättas igång. Jag tror också att de flesta aktörer som fortfarande använder kol tar vara på den här möjligheten, konstaterar minister Lintilä.

Stöd kan beviljas för projekt som främjar produktion eller användning av förnybar energi, energisparande eller effektivisering av produktionen eller användningen av energi. Projekt som utnyttjar annan teknik än förbränningsteknik ska prioriteras. Därefter prioriteras projekt för samproduktion av el och värme framom projekt för särproduktion av värme. Vid bedömningen av projekten beaktas också teknikens nyhetsvärde och reproducerbarhet.

Investeringsstödet bidrar till genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 och uppnåendet av målen. Det främjar koldioxidsnålheten i Finlands energisystem och ibruktagandet av förnybara energikällor och en hälsosam livsmiljö. Slopandet av stenkolen minskar förutom utsläppen av växthusgaser också utsläppen av svaveldioxid, tungmetaller och andra utsläpp.

Stödansökan via Business Finland – behandling av ansökningar vid arbets- och näringsministeriet

Investeringsstöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner. Stödet som beviljas på basis av prövning från fall till fall kan utgöra högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Om projektet inbegriper ny teknik, kan stödandelen för projektet utgöra högst 40%. Projektet får inte påbörjas innan stödansökan har inlämnats.

Ansökan om stöd inlämnas via Business Finlands elektroniska system, men ansökningarna behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Ansökan lämnas in via systemet genom att till ansökan foga den för ändamålet avsedda ansökningsblanketten ”Investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol”.

Ansökningar kan lämnas in kontinuerligt under 2020. Behandlingen av ansökningar startar direkt och stödbeslut kan fattas från och med maj 2020.

Ytterligare information:
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133
Markku Mäkelä, produktchef, Business Finland, tfn 050 339 2516
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170

Tillbaka till toppen