Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En lag som förbjuder användning av stenkol som energikälla år 2029 träder i kraft vid ingången av april

Arbets- och näringsministeriet
28.3.2019 13.29 | Publicerad på svenska 28.3.2019 kl. 15.13
Pressmeddelande

Användning av stenkol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och med den 1 maj 2029. Statsrådet föreslår att lagen ska stadfästas vid presidentföredragningen på fredag och att lagen ska träda i kraft vid ingången av april. Även lagar som främjar användningen av biodrivmedel i trafiken och användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner ska stadfästas den 29 mars 2019.

– De lagar som nu ska stadfästas har alla samma mål - mer målmedvetna och snabbare åtgärder för att stävja klimatförändringen. I fråga om stenkol är vi bland de första länder som avstår från dess användning som energikälla. Det är viktigt att vi nu kommer att få ett slut på förbränningen av stenkol, understryker minister Kimmo Tiilikainen.

Även i riksdagen rådde det synnerligen stor enhällighet om förbudet mot stenkol, eftersom den föreslagna lagen godkändes där i början av mars med rösterna 170–14.

Förbudet mot stenkol har också samband med genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. Målet för en långsiktig energipolitik är att Finland stegvis avstår från användningen av fossila bränslen i energiproduktionen och är på väg mot ett utsläppsfritt energisystem. I fråga om fossila bränslen slopas användningen av kol i energiproduktion först.

Förbudet främjar koldioxidsnålheten i Finlands energisystem och ibruktagandet av förnybara energikällor samt en hälsosam livsmiljö. I och med förbudet minskar koldioxidutsläppen årligen med cirka en miljon ton, likaså minskar utsläppen av svaveldioxid och tungmetaller och andra utsläpp.

Den relativt långa övergångsperioden säkerställer att olika privata och allmänna intressen kan samordnas. Användningen av stenkol som energikälla håller hela tiden på att minska, och den användning som förbudet år 2029 berör motsvarar endast cirka 3,4 – 4,3 TWh.

Genom lagändringarna fås mer biodrivmedel i trafiken, mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

Vid presidentföredragningen på fredag ska också lagförslag om distributionsskyldigheter stadfästas. Distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel skärps i en jämn takt på 2020-talet. Även dessa lagar träder i kraft den 1 april 2019.

Distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel i trafiken ökar från och med 2021 från 18 procent till 30 procent år 2029. Också tilläggsskyldigheten i fråga om avancerade biodrivmedel skärps från och med 2021, så att den är 10 procentenheter år 2030.

Den distributionsskyldighet som nu föreslås kommer, tillsammans med de övriga mål som satts upp i den nationella energi- och klimatstrategin (250 000 elbilar och 50 000 gasdrivna bilar och bättre energieffektivitet), att göra det möjligt att uppnå en minskning av utsläppen i trafiken med 50 procent år 2030.

Distributörerna av lätt brännolja åläggs en ny skyldighet, dvs. att ersätta en del av den lätta brännolja som används för uppvärmning, i arbetsmaskiner och i fast installerade motorer med biobrännolja från och med 2021. Distributionsskyldigheten höjs gradvis, så att den i början är tre procent, men år 2028 är den 10 procent.

Målen i fråga om biodrivmedel och biobrännolja har samband med verkställandet av den nationella energi- och klimatstrategin och klimatplanen på medellång sikt, vilka har siktet inställt på år 2030.  Utöver minskade utsläpp bidrar skyldigheterna också till en ökad användning av förnybara energikällor och en minskad användning av importerad olja.

Ytterligare upplysningar:
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078

Tillbaka till toppen