Hoppa till innehåll

Fortum ansöker om drifttillstånd för kraftverksenheterna LO1 och LO2 till utgången av 2050

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2022 10.15 | Publicerad på svenska 18.3.2022 kl. 11.42
Pressmeddelande
Kuva: Fortum Oyj

Fortum Power and Heat Oy lämnade den 18 mars 2022 till statsrådet en ansökan om drifttillstånd enligt kärnenergilagen för energiproduktion vid kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 högst till utgången av 2050 samt för det sätt som förberedelserna för nedläggningen av dem förutsätter högst till utgången av 2055. De nuvarande drifttillstånden för kraftverksenheterna går ut 2027 och 2030.

För den slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt kärnavfall som ligger inom det nuvarande kraftverksområdet i Lovisa ansöks om drifttillstånd fram till utgången av 2090. 

Kärnkraftverket i Lovisa är det första kärnkraftverket i Finland. Dess två kraftverksenheter inledde sin produktion 1977 och 1980. Kraftverksenheterna är tryckvattenreaktorer av typen VVER-440. Båda reaktorerna har en eleffekt på över 500 MW efter det att effekten ökats. Anläggningens årsproduktion är över 8 terawattimmar, vilket utgör cirka 10 procent av den årliga elproduktionen i Finland.

Behandlingen av ansökningarna om drifttillstånd omfattar ett remissförfarande enligt lagen, om vilket meddelas i april. Arbets- och näringsministeriet ber då om utlåtanden av flera myndigheter och sammanslutningar och av de berörda kommunerna samt ger också allmänheten möjlighet att framföra åsikter. Utlåtanden kan lämnas fram till den 12 augusti 2022, bland annat i tjänsten utlåtande.fi.

Arbets- och näringsministeriet gav den 14 januari 2022 en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen för en fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa. I och med slutsatsen avslutades processen för bedömning av projektets miljökonsekvenser, vilken också omfattade en internationell bedömning, det vill säga den s.k. Esboprocessen.

Mer information:
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Jorma Aurela, överingenjör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 592 2109 (kraftverket)
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425 (slutförvaringsanläggningen)

Tillbaka till toppen