Hoppa till innehåll

Fortum lämnade en MKB-beskrivning för den fortsatta driften av kraftverket i Lovisa till ministeriet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 10.13
Pressmeddelande
Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos

Fortum [Power and Heat Oy] lämnade den 6 september 2021 in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) till arbets- och näringsministeriet. I MKB-beskrivningen utreds miljökonsekvenserna i fråga om en eventuell fortsatt drift och alternativt en avveckling av kärnkraftverket i Lovisa samt miljökonsekvenserna av en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.

Arbets- och näringsministeriet, som är kontaktmyndighet för projektet, gav sitt utlåtande om MKB-programmet i november 2020. I utlåtandet konstaterades det att bolagets planer på att genomföra förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är tillräckliga, förutsatt att de omständigheter som framförs i ministeriets utlåtande beaktas.

I sitt utlåtande begärde arbets- och näringsministeriet preciseringar bl.a. i fråga om hanteringen av anläggningens åldrande, beaktandet av klimatförändringar och kylvattnen i bedömningen, beskrivningen av följderna av olyckor och förebyggandet av dem samt bedömningen av kärnavfallshanteringen.

I Fortums MKB-beskrivning har man också bedömt konsekvenserna av projektet för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa samt för miljön, vattendragen, grundvattnet, fiskenäringen, naturområden, landskapet och kulturmiljön. Dessutom har man bedömt projektets inverkan på samhällsstrukturen och den regionala ekonomin.

De huvudalternativ som granskas i Fortums MKB-process är att båda kraftverksenheterna i Lovisa fortsätter att drivas fram till cirka år 2050 eller att kärnkraftverket tas ur drift efter att de nuvarande tillståndsperioderna (2027 och 2030) har löpt ut.

Fortums miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig på adressen www.tem.fi/lovisa-mkb-beskrivning. Arbets- och näringsministeriet kommer att begära utlåtanden om den av myndigheter och sammanslutningar samt ordna samråd med medborgare och sammanslutningar. Tiden för hörande är 20 september–18 november 2021. Hörandet sker på webben i tjänsten utlåtande.fi. Ett samrådsmöte för allmänheten ordnas i Lovisa den 7 oktober 2021 kl. 18–21. 

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats ges i januari 2022. MKB-beskrivningen kommer att fogas till tillståndsansökan för fortsatt drift eller avveckling av anläggningen.

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet för projektets MKB-förfarande, och miljöministeriet är kontaktmyndighet för det internationella samrådet.

Mer information:
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035 
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0125
 

Tillbaka till toppen