Hoppa till innehåll

Forum för hållbar handelssjöfart – diskussion om utmaningarna och möjligheterna med den gröna omställningen inom den maritima logistiken

arbets- och näringsministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 8.59
Pressmeddelande

Ett forum för hållbar handelssjöfart, som sammankallats av kommunikationsminister Timo Harakka och näringsminister Mika Lintilä, ordnas den 24 november 2022. Syftet med forumet är att väcka och sammanföra en dialog om utmaningarna och möjligheterna för Finland när det gäller den gröna omställningen inom den maritima logistiken.

”Den globala sjötransporten ska vara helt koldioxidfri senast 2050. Nu är det dags att dryfta hurdana lösningar och nya samarbetsmetoder vi behöver i Finland för att möjliggöra en grön omställning. Forumet som möts i dag är ett viktigt steg i rätt riktning”, säger kommunikationsminister Timo Harakka

”Den tekniska förändring som benämns den gröna omställningen innebär också stora exportmöjligheter. Företagen inom Finlands havskluster ligger i täten när det gäller att utveckla ren teknologi för världshaven och världens hamnar. Här måste vi fundera ut de rätta finansieringslösningarna”, betonar näringsminister Mika Lintilä.

Forumet syftar till att skapa en gemensam lägesbild för aktörerna inom den maritima logistiken, energiindustriföretagen som levererar bränslelösningar till fartyg, de stora befraktarna och den offentliga förvaltningen över vilken betydelse de internationella utsläppsminskningsåtgärderna inom den maritima logistiken och de framtida energilösningarna inom sjötransporten på Östersjön har för Finland. 

Forumets viktigaste uppgifter är att: 

1.    ge en bild av de investeringsbehov som en grön omställning inom den maritima logistiken kräver i Finland, 

2.    utreda vilka kostnadseffekter de utsläppsbestämmelser som förhandlas fram inom IMO och EU har för Finland i förhållande till den uppnådda klimatnyttan och de uppställda utsläppsminskningsmålen, 

3.    ge en bild av utvecklingsvägar för en grön omställning inom maritim logistik i Östersjöregionen som bevarar Finlands relativa konkurrenskraft, och 

4.    utreda möjligheterna till finansiering som stöder omställningen både på EU-nivå och i Finland.

Till forumet inbjuds utöver företrädare för ministerierna också företrädare för rederier, sjöfolksfackförbund, hamnar, hamnstäder, befraktare, företag som säljer fartygsbränsle och sjöfartsindustriföretag samt sammanslutningar för skydd av den marina miljön.

Ytterligare information:
Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(a)gov.fi
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 256, anita.silantera(a)gov.fi 

 

Tillbaka till toppen