Hoppa till innehåll

Från statens säkerhetsupplag släpps utsäde av vårsäd och rybs ut på marknaden för att trygga ett tillräckligt utbud

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 14.01
Pressmeddelande
Pelto, järvi ja joki

De exceptionella väderförhållandena och den låga skördenivån under vegetationsperioden 2021 har orsakat brist på utsäde av vårsäd och rybs. Regeringen fattade den 17 mars 2022 beslut om att tillfälligt ta i bruk dessa säkerhetsupplag för utsäde för att trygga ett tillräckligt utbud av utsäde och säkerställa vårens sådd.

Från Försörjningsberedskapscentralens säkerhetsupplag släpps ut på marknaden sammanlagt högst 15 000 ton utsäde av vårsäd, dvs. korn, havre och vårvete och högst 50 ton utsäde av rybs.

Enligt beslutet ska Försörjningsberedskapscentralen säkerställa att upplagen tas i bruk konkurrensneutralt utan att orsaka störningar på marknaden. 

De mängder utsäde som tagits ut ur upplagen ska utan dröjsmål efter det att produktionsmöjligheterna medger detta fyllas på. Enligt Försörjningsberedskapscentralens bedömning tar påfyllningen av upplagen med de uttagna mängderna, beroende på marknaden och produktionsförhållandena, 1–3 år.

Förra sommarens torka och dåliga skördar orsakade brist på utsäde

Sommaren 2021 var vegetationsperioden mycket torr i hela Nordeuropa. Torkan ledde till en kraftig sänkning av skördenivån också i Finland. Spannmålsskörden var omkring 2,6 miljarder kilo, medan den under normala år uppgår till omkring 3,5–4,0 miljarder kilo. Effekterna av den svåra vegetationsperioden återspeglas också i produktionsmängderna för certifierat utsäde och gårdens eget utsäde (TOS-utsäde). Normalt sås ungefär 70 procent av spannmålsarealen med TOS-utsäde. 

Utsäde är en nödvändig produktionsinsats med tanke på livsmedelsproduktionen. Utsädesförsörjningen baserar sig i praktiken helt och hållet på inhemsk produktion, kommersiella lager och i sista hand säkerhetsupplag. Importens betydelse är liten eftersom det inte finns nämnvärt med utsäde från växter som odlas i Finland att tillgå i utlandet.

Jord- och skogsbruksministeriet ansökte i slutet av 2021 hos Europeiska kommissionen om tillstånd att sänka grobarhetskravet för certifierat utsäde av vårsäd, baljväxter, rybs och hampa för att undvika brist på utsäde. Det minskade grobarhetskravet kan leda till en viss ökning av det certifierade utsädet på marknaden, men det räcker inte för att täcka underskottet på marknaden och svara på bristen på utsäde. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om detta gäller fram till utgången av juni.

Som ett led i uppföljningen av utsädessituationen skickade Försörjningsberedskapscentralen i december en begäran om utlåtande om behovet av att ta i bruk säkerhetsupplag till aktörer inom utsädesbranschen. I alla utlåtanden ansågs öppnandet av upplagen vara en nödvändig och oumbärlig åtgärd. Utlåtande begärdes av jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK samt av Hankkija Oy, Peltosiemen Oy, Tilasiemen Oy och Lantmännen Agro Oy, som nästan helt och hållet svarar för produktionen av certifierat utsäde. 

På basis av tilläggsutredningar lade Försörjningsberedskapscentralen i februari fram ett förslag för arbets- och näringsministeriet om ett tillfälligt ibruktagande av säkerhetsupplagen för utsäde. Ministeriet begärde utlåtande av Konkurrens- och konsumentverket om ibruktagandets konsekvenser för marknaden.

Förra gången fattade statsrådet beslut om användning av säkerhetsupplag för utsäde våren 2018. Då var orsaken väderförhållandena under växtperioden 2017 som försämrade i avsevärd grad kvaliteten och kvantiteten på certifierat utsäde och gårdsbruksenheternas eget utsäde.

Ytterligare information:
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3581
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
 

Tillbaka till toppen