Hoppa till innehåll
Media

Grå ekonomi bekämpas tillsammans – färsk undersökning ger viktig information om mängden svartarbete i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2022 9.34 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 14.50
Kolumn
Työministeri Tuula Haatainen.
Työministeri Tuula Haatainen

Alla förlorar på att utföra eller låta utföra svartarbete. Det arbete som utförts för att bekämpa grå ekonomi under denna regeringsperiod bör fortsätta långsiktigt och i brett samarbete.

Lönen betalas vanligen kontant och den anmäls inte till inkomstregistret. Arbetsgivaren låter bli att betala bland annat arbetspensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringspremier. Verksamhetsförutsättningarna för de företag som följer lagen försämras, konkurrensen snedvrids och skatteinkomsterna minskar. Svartjobb erbjuder inte skydd för arbetstagaren. Denne förlorar vad gäller lön, arbetsförhållanden, social trygghet och pension. 

Även om andelen svartarbete i Finland inte är stor på EU-nivå är mängden svartjobb ändå betydande i euro. I Finland utförs årligen svartarbete för uppskattningsvis 900–1 400 miljoner euro enligt en färsk utredning från Enheten för utredning av grå ekonomi. Svartarbetet beräknas medföra förluster av skatter och socialförsäkringsavgifter till ett belopp av cirka 300–480 miljoner euro. Tillgångar som är viktiga för att stärka samhällets funktion och människornas välfärd. 

Utredningen är veterligen den första i sitt slag i Finland. Den bidrar med mera viktigt kunskapsunderlag för att främja åtgärder för att bekämpa svartarbete. Aktuella utredningar från Enheten för utredning av grå ekonomi är överlag centrala för utvecklingen av lagstiftningen. Dessutom stöder de tjänster som enheten erbjuder myndigheternas tillsyn. Avsikten är att säkerställa att alla spelar enligt samma regler. 

Mycket har gjorts för att bekämpa den grå ekonomin

Under denna regeringsperiod har mycket gjorts för att bekämpa den grå ekonomin. Styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi, som jag leder, följer upp hur arbetet framskrider. Bekämpningsprogrammet har framskridit väl och flera åtgärder har redan tagits i bruk. Till exempel ändringarna i bestämmelserna om taxitrafiken stöder övervakningen av tillstånd och skattekontrollen inom taxibranschen. På skeppsvarven infördes skattenummer, som fungerat väl inom byggnadsbranschen och som förebygger grå ekonomi. 

Styrgruppen strävar efter att stärka god praxis bland annat genom att skapa enhetliga verksamhetsmodeller för samarbetet mellan flera myndigheter. Detta garanterar också att företag som följer gemensamma regler inte förlorar i konkurrensen med oärliga aktörer. 

Den finländska modellen intresserar också i EU

Finland har en lång tradition då det gäller att bekämpa grå ekonomi. Våra styrkor är förvaltningsövergripande samarbete och ett brett samarbete mellan ministerier, myndigheter och intressentgrupper. Syftet med åtgärderna i programmet är att förebygga missbruk och att främja myndigheternas verksamhetsförutsättningar. Myndighetssamarbetet och tillsynen ökas och ges ökad effektivitet.

Vår nationella handlingsmodell för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet väcker stort intresse i EU. Europeiska arbetsmyndigheten ELA bidrar till bättre samarbete mellan medlemsstaterna bland annat genom att utbyta information om god praxis i medlemsstaterna och genom att underlätta gränsöverskridande samarbete. I Finland stöds forumets arbete av ett nationellt samarbetsnätverk som består av centrala ministerier och myndigheter och som arbets- och näringsministeriet tillsatte 2020.

Tillsammans garanterar vi en rättvis arbetsmarknad för alla

Svartarbete och grå ekonomi kräver gemensamma insatser. Också i fortsättningen kommer det att krävas satsningar för att stödja informationsutbytet och samarbetet mellan myndigheterna. Statsrådets samordning behövs för att vi ska kunna trygga en jämlik konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad för alla. Svartarbete är också förenat med utnyttjande av arbetskraft. För att förebygga detta behöver myndigheterna effektiva verksamhetsmodeller som stöder samarbete, tillräckliga verktyg och stöd för analysarbetet.

De satsningar som redan gjorts skapar en stabil grund för att förhindra, avslöja och undersöka grå ekonomi och ekonomisk brottslighet även i framtiden. Bekämpningen av brott och missbruk ska ske långsiktigt och tillsammans. Vi behöver också intressentgrupper, arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet för att bekämpa svartjobb och främja en rättvis arbetsmarknad.

arbetsminister Tuula Haatainen

Tillbaka till toppen