Hoppa till innehåll

Ny lag om konkurrensrättsligt skadestånd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 14.14 | Publicerad på svenska 2.1.2017 kl. 11.26
Pressmeddelande

Vid statsrådet föredrogs i dag den 8 december 2016 en lag om konkurrensrättsligt skadestånd. Lagförslaget kräver ännu att Republikens president stadfäster lagen den 9 december 2016. Detta ger en ny lag för ersättande av skador som orsakas vid överträdelse av konkurrensreglerna. Hittills har det bara funnits en paragraf om detta i konkurrenslagen och allmänna bestämmelser i t.ex. skadeståndslagen.

Den nya lagen har betydelse för sådana företag som kan vara både kärande och svarande i skadeståndsärenden. Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd skapar klarhet i och underlättar väckande av skadeståndstalan och behandlingen av talan samt säkerställer att de som lidit skada på grund av överträdelse av konkurrensrätten kan få full ersättning för skadan.  

Lagen ska tillämpas på ersättande av skador orsakade av överträdelse av EU:s konkurrensregler och brott mot förbuden i den nationella konkurrenslagen som behandlas vid finländska domstolar.  Propositionen skapar klarhet i och underlättar väckande av skadeståndstalan och behandlingen av talan samt säkerställer att de som lidit skada på grund av överträdelse av konkurrensrätten kan få full ersättning för skadan. Propositionen klarlägger också förhållandet mellan konkurrensmyndighetens verkställande av konkurrensregler och behandlingen av skadeståndstalan så att effektiviteten hos det s.k. leniency-systemet, dvs. befrielse från påföljdsavgiften, kvarstår.

Regeringen föreslår bestämmelser om bl.a. presumtion om skada i samband med karteller, bestämmelser om övervältring av överpris samt om begränsning av det solidariska ansvaret och regressrätten för företag som befriats från påföljdsavgift. Dessutom föreslås bestämmelser om inverkan av ett beslut som fastställer överträdelsen på skadeståndsdomen, om ränta, framläggande av bevis, preskription samt inverkan av medlingsförhandlingar och uppgörelsen i godo.

I samband med detta ändras konkurrenslagen så att konkurrenslagens begrepp är enhetliga med direktivet.

Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv  (2014/104/EU) samt på arbetsgruppsberedning. Lagarna träder i kraft den 26 december 2016.

Ytterligare upplysningar:
Virve Haapajärvi, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 0295 047 027

Tillbaka till toppen