Hoppa till innehåll

Specialiserade företag klarar sig i möbelbranschen, massproducerade möbler importeras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2019 9.52
Pressmeddelande

Den finländska möbeltillverkningen har genomgått en omvälvning som pågått hela 2000-talet. Nu kan dock vissa positiva tecken skönjas. Exporten uppvisar bra tillväxt och nyckeltalen för lönsamhet har förbättrats. Företag som specialiserat sig på formgivning och design samt på ett täckande serviceutbud utmärker sig i konkurrensen. Trots detta är importen av möbler till Finland betydande. Uppgifterna ovan framgår av den branschrapport om möbeltillverkningen som publicerades den 16 januari 2019.

År 2017 uppgick möbelindustrins omsättning till 1,16 miljarder euro. Ökningen jämfört med året innan var ca 6 procent. Antalet verksamma företag inom branschen uppgår till cirka 840, och branschen sysselsätter cirka 8 000 personer. Den värdeökning som branschen genererade år 2017 uppgick till nästan 350 miljoner euro. Tillverkningen av möbler indelas i fyra underliggande sektorer. Den största av dessa är tillverkningen av kontors- och butiksmöbler som koncentrerat sig på inredningen av offentliga lokaler. Den omsatte förra året 366 miljoner euro.

År 2017 var värdet av Finlands möbelexport 188 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var nästan 19 procent.  Till Finland importeras dock betydligt fler möbler än vad som exporteras från Finland: importen är nästan fyrdubbel jämfört med exporten. År 2017 ökade importen med hela 18 procent jämfört med föregående år. Flest möbler importeras från Estland, Kina och Tyskland. Den volymbaserade produktionen har så gott som helt försvunnit från Finland.

Möbeltillverkningen i Finland kan lättast jämföras med andra liknande produktionsländer, dvs. de övriga nordiska länderna. Mätt med omsättning, antal företag och antal anställda är Sverige den största möbeltillverkan bland de nordiska länderna. Jämfört med de övriga nordiska länderna har Danmark flest större företag om man ser på det totala antalet företag. I Danmark är möbeltillverkningens andel av BNP högst, nästan 0,8 procent. Också arbetsproduktiviteten är högst i Danmark.

Efterfrågan på möbler följer i stor utsträckning utvecklingen av de ekonomiska konjunkturerna. Befolkningen ökar, åldras och blir förmögnare globalt, vilket i framtiden kommer att synas också i efterfrågan på möbler. Miljömedvetenheten hos konsumenter och upphandlare för offentliga lokaler ökar, och den cirkulära ekonomins betydelse framhävs i tillverkningen och användningen av möbler. Användningen av förnybara material i både möbler och  förpackningsmaterial, minimering av materialförluster och effektivisering av logistiken minskar möbeltillverkningens koldioxidavtryck.

Branschrapporten om möbeltillverkningen publicerades vid ett branschseminarium i Lahtis den 16 januari 2019. I rapporten behandlas nuläget och framtidsutsikterna för branschen.

Ytterligare upplysningar:

Inkariina Sipiläinen, branschchef för trävarubranschen, [email protected], tfn 050 395 5083
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926

Tillbaka till toppen