Hoppa till innehåll

Finnveras exportfinansiering fick bra betyg vid internationell utvärdering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2017 12.59 | Publicerad på svenska 24.3.2017 kl. 16.23
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har låtit genomföra en utvärdering av den ökade efterfrågan på offentliga exportkrediter och -garantier och det ökade ansvaret i samband därmed samt av den risk som detta medför för statsfinanserna. Utvärderingen gjordes av en utomstående, oberoende grupp av internationella forskare med gedigen erfarenhet av exportfinansieringen.

På grund av näringsstrukturen i Finland är Finlands export starkt koncentrerad till några få sektorer, vilket framhäver betydelsen av Finnveras riskhanteringssystem.Dessutom kan enskilda order inom exporthandeln vara mycket stora; beställningarna på kryssningsfartyg är ett bra exempel.

Enligt rapporten håller Finnveras exportfinansieringssystem i Finland hög klass. Enligt den internationella forskargruppen ligger Finnveras hantering av risker och ansvar på en utmärkt nivå i internationell jämförelse, och andra exportfinansieringsinstitut använder Finnvera som förebild. Riskhanteringen bedöms hålla lika god nivå som kommersiella bankers bästa praxis. Finnvera hanterar riskerna genom både noggranna analyser vid beviljandet av krediter och fortlöpande övervakning av läget för ansvarsstocken. Finnvera har handlat innovativt och lanserat nya produkter och serviceprocesser som tillgodoser efterfrågan på marknaden.

I expertrapporten ges också rekommendationer för vidareutveckling av verksamheten. I de flesta fall har redan framsteg gjorts i den riktning som föreslås i rapporten. En rekommendation handlade om utveckling av bedömningen av verksamhetens effektfullhet, och Finnvera och ministeriet har redan vidtagit åtgärder i detta syfte. Kunderna önskar dessutom att Finnvera i större utsträckning än nuförtiden ska delta i deras säljkonferenser ute i världen.

Den viktigaste enskilda rekommendationen gäller direkt kreditgivning till utlandet. Denna rekommendation följer av att många aktörer ute i världen med verksamhet av samma typ som Finnveras överväger samma sak.  Som direkt kreditgivare vid exporthandeln skulle Finnveras nuvarande verksamhetskoncept förändras betydligt, om bolaget skulle ingå kreditavtal direkt med utländska företag som köpare. Ministeriet ska utreda saken närmare tillsammans med Finnvera under det innevarande året.

I rapporten rekommenderas att ministeriet ska fastställa en mer detaljerad strategi för exportfinansiering och styra Finnveras verksamhet i ännu högre grad till innovationer eller export med högt mervärde eller förädlingsvärde. Enligt ministeriet har utgångspunkten varit att den finansiering som Finnvera tillhandahåller utgår från efterfrågan och att alla sektorer är jämställda.  Bolagets strategiska mål har varit att tillhandahålla finländska exportörer ett internationellt konkurrenskraftigt system för offentlig exportfinansiering. I konkurrensen mellan exportörerna har beredskapen att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt finansieringspaket som ett led i exportförhandlingarna blivit allt viktigare särskilt i fråga om stora projekt.

I rapporten påpekas att det vid riskhanteringen allmänt används en modell med ekonomiskt kapital (economic capital) och konstateras att endast få exportfinansieringsinstitut har en sådan modell till sitt förfogande. Finnvera använder sig av denna modell. Genom modellen fås information om hur stort kapitalbehov som krävs med tanke på den eventuella realiseringen av de risker som är förenade med ansvaret. Enligt modellen är det nuvarande kapitalet på 1,3 miljarder euro, som räknas till buffertar, tillräckliga för att täcka de risker som är förenade med befintliga ansvar och ansvar som kommer att uppstå under den närmaste tiden. Det maximala ansvaret vid exportgarantier är 27 miljarder euro. I rapporten granskas olika scenarier över Finnveras kalkylerade kapitalbehov i det fall att exportgarantifullmakterna skulle tas i bruk. I praktiken uppgår ansvarsstocken sannolikt inte till 27 miljarder euro, eftersom detta belopp också inbegriper en del av anbudsansvaren, som inte alla realiseras.

Exportgarantiverksamheten har varit självbärande under bolagets hela existens, och Finnvera hanterar riskerna vid behov bl.a. genom att dela risken med olika finansiärer och genom återförsäkringar. Om förlusterna realiserades, skulle de täckas i första han från den exportgaranti- och specialborgensfond som ingår i Finnveras balansräkning och i andra hand med medel ur Statsgarantifonden, vilka bildar de ovan nämnda bufferttillgångarna. Finnveras årliga vinster överförs årligen till exportgaranti- och specialborgensfonden med tanke på täckandet av eventuella förluster som beror på realiserade risker. Om tillgångarna kvarstår på den nuvarande nivån och Finnveras verksamhet är självbärande också i fortsättningen, finns det inte något behov av sådant kalkylmässigt kapital som nämns i rapporten.

Målet för regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering är att trygga finländska exportörer ett internationellt konkurrenskraftigt exportfinansieringssystem. Den ökade efterfrågan på offentlig exportfinansiering beror på den stramare regleringen av banksektorn efter krisen på den finansiella marknaden. Situationen har resulterat i att bankerna inte längre lika aktivt som tidigare deltar i finansieringen av exportprojekt med medellång och lång betalningstid via sina egna balansräkningar. Således har statens specialfinansieringsbolag Finnvera Abp:s och dotterbolaget Finlands Exportkredit Ab:s fullmakter för exportfinansiering höjts flera gånger under de senaste åren på grund av den ökade efterfrågan.

I utredningen granskades å ena sidan ansvar och risker i samband med exportfinansieringen och å andra sidan dess verkningsfullhet.  I rapporten presenteras dessutom kundernas synpunkter på hur Finnveras exportfinansieringssystem skulle kunna utvecklas. Utredningen genomfördes av konsultföretagen Antitrust&TradeRx GmbH (ATRx) och International Financial Consulting Ltd. (IFCL) samt  Northumbria University

Raport Assessment of the Operation, Impact and Risks of the Officially Supported Export Financing System and State Guarantee Granted for the Fund Acquisition of Export Credits

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Ilona Lundström, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186
regeringsrådet Kari Parkkonen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078
verkställande direktör Pauli Heikkilä, Finnvera Abp, tfn 029 460 2400

Tillbaka till toppen