Hoppa till innehåll

I fortsättningen kan personalfonder bildas också i mindre företag – utkast till lag på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2022 11.32
Pressmeddelande

En personalfond är en fond som ägs och förvaltas av arbetstagarna. Den bidrar till att förbättra företagets, ämbetsverkets eller kommunens produktivitet och konkurrenskraft samt engagerar arbetstagarna i verksamheten. I regeringens utkast till proposition föreslås att en personalfond kan bildas också på mindre arbetsplatser än för närvarande.

Personalfonder omfattar alla anställda i företaget och deras tillgångar ska investeras på ett säkert och produktivt sätt. Personalen kan också investera pengar i det företag eller den koncern där personalen arbetar. 

”Personalfonderna har en viktig roll när det gäller att jämställa det finländska ägarskapet. Därför vill vi utvidga möjligheten att bilda en personalfond även till mindre företag”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

I regeringens utkast till proposition föreslås lättnader vid bildandet av en personalfond. I fortsättningen får en fond bildas om det finns minst fem anställda och företagets omsättning eller motsvarande avkastning är minst 100 000 euro. För närvarande behöver företaget minst tio arbetstagare och en omsättning eller motsvarande avkastning på över 200 000 euro för att bilda en personalfond. 

I fortsättningen ska en personalfond kunna bildas även om företagets personalstyrka eller omsättning inte till en början uppfyller kraven. Detta gäller situationer där det med tanke på omständigheterna kan anses uppenbart att kraven kommer att uppfyllas under personalfondens tre första hela räkenskapsperioder. Undantaget gäller endast nya företag som bildats under det föregående året. 

I propositionsutkastet föreslås också att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att bilda personalfonder som är gemensamma för flera företag. Dessutom ska förvaltningen av personalfonder underlättas. I lagen föreslås också vissa smärre ändringar som hänför sig till författningsöversyn.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden över utkastet till regeringens proposition senast den 7 oktober 2022. Avsikten är att regeringen överlämnar sin proposition till riksdagen i november 2022. Ändringarna träder i kraft i april 2023. 

Inhemskt ägarskap stärks

Propositionen har samband med en anteckning i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering om att det ska utarbetas ett program för inhemskt ägande som stöder tillväxten genom metoder som bidrar till att det finländska ägandet stärks, breddas och blir mer jämställt. 

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i juli 2020 en arbetsgrupp för att bereda ett program för inhemskt ägande. Målet med programmet för inhemskt ägande är ett bra, starkt och engagerat ägarskap, en bredare och mångsidigare grund för inhemskt ägarskap samt ett positivare attitydklimat för ägarskap. Arbetsgruppen föreslog flera åtgärder, av vilka en är en ändring av personalfondslagen. 

Regeringens utkast till proposition om ändring av personalfondslagen har beretts i en särskild trepartsarbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. 

Antalet personalfonder ökar i Finland. År 2021 fanns det 264 personalfonder i Finland. År 2020 hade fonderna 130 210 medlemmar och deras kapital uppgick till sammanlagt 616 miljoner euro. 

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Nico Steiner, regeringsråd, tfn 029 504 9001
 

Tillbaka till toppen