Hoppa till innehåll

I framtiden rör sig uppgifterna i handelsregistret lättare mellan EU:s medlemsstater

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.29
Nyhet
Kuvituskuva, jossa kannettava tietokone, numeroita ja kädet

Regeringen föreslår ändringar i företags- och organisationsdatalagen som gäller handelsregistret. Syftet med ändringarna är att underlätta rörligheten för information mellan myndigheterna i olika EU-medlemsstater. De föreslagna ändringarna hänför sig till digitaliseringsdirektivet om företagsregister samt genomförandet av penningtvättsdirektivet.

Regeringen lämnade den 27 september 2021 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av handelsregisterlagen och företags- och organisationsdatalagen. De föreslagna ändringarna påverkar konkret Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhet, närmare bestämt det handelsregister som förs av PRS. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022. De har inte någon väsentlig inverkan på företagen.

Digitaliseringsdirektivet förutsätter att aktiebolag i alla EU-medlemsstater kan bildas och registreras elektroniskt i vilket EU-land som helst. Likaså kan en filial till ett aktiebolag registreras elektroniskt i vilket EU-land som helst. En etableringsanmälan som lämnats elektroniskt och som gäller ett aktiebolag ska behandlas inom fem vardagar. 

Propositionen underlättar rörligheten av uppgifter i registren mellan registermyndigheterna i olika EU-länder. Om till exempel ansvarspersonerna i ett aktiebolag byts, sprids information om förändringarna också till det land där den registrerade filialen till aktiebolaget är verksam. Allmänt taget underlättar främjandet av elektronisk kommunikation inlämnandet av anmälningar, påskyndar behandlingen av dem, sänker kostnaderna och förbättrar företagssäkerheten. 

Syftet med Europeiska unionens penningtvättsdirektiv är att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. I Finland svarar PRS för registreringen och uppdateringen av uppgifterna om företagens verkliga förmånstagare, dvs. oftast bolagets ägare, i handelsregistret. Penningtvättsdirektivet förutsätter att uppgifterna om de faktiska företrädarna är lättare tillgängliga mellan medlemsstaterna än tidigare. 

Genomförandet av digitaliseringsdirektivet har också konsekvenser för statsbudgeten för 2022. Eftersom direktivet förutsätter att största delen av de uppgifter som är införda i handelsregistret över aktiebolag är avgiftsfria för användarna, kompenseras PRS för en halv miljon euro 2022. 

Ytterligare information: 
Jyri Oksanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7123

Tillbaka till toppen