Hoppa till innehåll

Integrationsordlistan förenhetligar användningen av begrepp som gäller integration

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2021 11.33 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 15.48
Pressmeddelande
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.

Arbets- och näringsministeriets integrationsordlista förenhetligar användningen av termer som hänför sig till integration, likabehandling och diskriminering. Den nya ordlistan betonar likabehandling och invandrarnas egen aktivitet. Till exempel i fråga om de finska termerna ska man i fortsättningen helst tala om främjande av integration i stället för integration.  

Terminologiarbetet har gått ut på att definiera begrepp som hänför sig till integrationslagen (lagen om främjande av integration) och de centrala integrationsfrämjande tjänsterna. Begreppen inom integration har inte tidigare definierats som en helhet, även om de redan förut har ingått i olika ordlistor. I den nya ordlistan har man också tagit in begrepp som gäller likabehandling, delaktighet och diskriminering.

Begreppen som hänför sig till integration och invandring har diskuterats redan länge, men i synnerhet under de senaste åren har det också uppkommit ett samhälleligt behov av att se över begreppen. De termer som används i politiken och lagstiftningen påverkar myndighetsspråket och klientarbetet samt den allmänna debatten och attitydklimatet. 

Termerna har bedömts med tanke på om de främjar eller minskar jämlikheten. Som resultat av bedömningen har man i ordlistan tagit in termen invandrad som synonym till termen invandrare. Den först nämnda termen uttrycker tydligare att det är fråga om en person som faktiskt har flyttat till landet. 

En viktig del av terminologiarbetet har varit att nå ett samförstånd om vad som avses med olika begrepp. I fråga om termen invandrare betonas det i ordlistan att begreppet inte bör användas när det hänvisas till personer som antas vara invandrare till exempel på grund av namn, utseende eller modersmål. Termen ska användas endast i sådana situationer där den har ett förklarande värde, såsom till exempel i statistiker. 

Begreppsparet integration och samhällets mottaglighet beskriver integrationens två riktningar

Integration är en process som går i två eller flera riktningar och där också det omgivande samhället förändras och utvecklas till följd av invandringen. Begreppet integration som används på svenska och engelska beskriver denna dubbelriktning väl. 

I integrationsordlistan definieras den finska motsvarigheten för integration (kotoutuminen) dock som en individuell process som sker i interaktion med samhället. Denna process ökar invandrarens delaktighet, jämlikhet och jämställdhet i samhället. I integrationsordlistan beskriver begreppsparet integration och samhällets mottaglighet att denna process går i två riktningar.

Den tidigare finska termen för integration (kotouttaminen) har i ordlistan ersatts med termen kotouttamisen edistäminen, det vill säga främjande av integration. Den tidigare finska termen rekommenderas inte, eftersom den kan tolkas så att invandraren endast är ett objekt för verksamheten utan någon aktiv roll i processen. Till främjandet av integration hör också främjande av samhällets mottaglighet.

Diskussionen om integrationsbegrepp fortsätter i brett samarbete med intressentgrupperna

Arbetet fortsätter i samarbete med olika intressentgrupper, såsom organisationer på området och Delegationen för etniska relationer (Etno). Termarbetet görs i fortsättningen som en del av utvecklandet av de centrala tjänster som stöder integration: Till integrationsordlistan fogas eventuella nya begrepp i samband med reformen av integrationslagen och förnyandet av de tjänster som stöder integration. 

Arbets- och näringsministeriet och Terminologicentralen inledde arbetet med integrationsordlistan i augusti 2019. Termarbetet har utförts i en arbetsgrupp som utöver sakkunniga från arbets- och näringsministeriet har bestått av företrädare för justitieministeriet (Etno), närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd samt Utbildningsstyrelsen. Terminologiarbetsgruppen har sammanträtt flera gånger under 2019–2021 för att behandla terminologin. 

Den första upplagan av integrationsordlistan ges ut på finska, och i den ingår även motsvarigheterna på svenska. Översättningarna av definitionerna och anmärkningarna till svenska fogas till ordlistan i augusti.

Ytterligare information:

Helena Torkko, specialsakkunnig, tfn 029 504 7695, [email protected], 22-23.6. och 5–9.7.
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8254, [email protected], de svenskspråkiga motsvarigheterna, 5–9.7. 
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 7117, [email protected], 22.6.

Tillbaka till toppen