Hoppa till innehåll
Media

Den övre åldersgränsen för eftervård höjs även för unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 14.02
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om främjande av integration. Enligt ändringarna kan minderåriga asylsökande som kommit till Finland utan vårdnadshavare omfattas av stödåtgärder som kan jämställas med eftervård inom barnskyddet tills han eller hon fyller 25 år. Ändringen gäller unga som har beviljats uppehållstillstånd.

I lagen om främjande av integration (30.12.2010/1386) föreskrivs om de tjänster som tillhandahålls minderåriga som har anlänt utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd. För närvarande kan eftervård för unga ordnas tills de fyller 21 år. Motiveringen till den ändring som föreslås i integrationslagen är att motsvarande övre åldersgräns för eftervård inom barnskyddet höjdes till 25 år den 1 januari 2020.

I och med den nu föreslagna ändringen börjar den högre åldersgränsen också gälla unga personer som kommit till Finland på grund av internationellt skydd. Lagändringen innebär att unga personer som befinner sig i sinsemellan liknande situationer men som omfattas av olika lagars tillämpningsområde ges en likvärdig ställning jämfört med varandra. Lagändringen föreslås träda i kraft så snart som möjligt, dock tidigast efter att den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 har godkänts.

Kommunerna svarar för ordnandet av eftervårdstjänster för unga minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare. Rätten till eftervård enligt integrationslagen är inte en subjektiv rättighet, utan kommunerna erbjuder stöd enligt behov. Staten ersätter kommunerna för de kostnader som orsakas av boende för och stöd till unga som vistas i landet utan vårdnadshavare. I och med lagändringen ersätts kommunerna för de kostnader som orsakas av ordnandet av tjänster till dess att den unga personen fyller 25 år.

Antalet minderåriga asylsökande som kommer till Finland utan vårdnadshavare uppgår årligen till ett par hundra. Merparten av barnen har kommit till Finland från konfliktområden i Afghanistan, Irak och Somalia och de flesta är 16–17-åringar vid ankomsten. Bland dem som anländer finns dock barn i alla åldrar. Till följd av det ökade antalet asylsökande 2015 uppskattas det för närvarande finnas cirka 2 000 unga i åldern för eftervård.

Ytterligare upplysningar:
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 254
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 117

Tillbaka till toppen