Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Halvtidsutvärdering av det nationella formgivningsprogrammet Formge Finland färdigställd

Arbets- och näringsministeriet
18.12.2017 10.30
Pressmeddelande
Foto: Riitta Supperi

Formgivning har fått en stärkt position inom den finska närings- och innovationspolitiken. Utnyttjandet av kunnande inom formgivning har stärkts inom den offentliga sektorn, i synnerhet i så kallade föregångarkommuner och inom statsförvaltningen. Det har dock inte i väntad utsträckning fått genomslag i det strategiska beslutsfattandet i företag och inom den offentliga sektorn.

Med det nationella formgivningsprogrammet Formge Finland eftersträvas en mer omfattande användning av formgivningskompetens bland företag och inom den offentliga sektorn fram till 2020. Programmet innehåller bland annat åtgärder för att företag i större utsträckning ska börja använda sig av formgivning för att stärka sin konkurrenskraft. Owal Group Oy har på uppdrag av arbets- och näringsministeriet gjort en utvärdering av hur aktuella programmets strategiska mål är och i vilken utsträckning de har uppnåtts, vilka utmaningar som förekommit i genomförandet av programmet och hur formgivning och utnyttjande av formgivning kan främjas i fortsättningen.

Programmet behövs fortfarande för att ge verksamheten en riktning

I utvärderingen konstateras att begreppet formgivning har vidgats sedan programmet inleddes. Samtidigt har nya fenomen som anknyter till formgivning uppstått och formgivningen fått en större betydelse som förändrande faktor.

Programmet Formge Finland är en allmänt utformad strategi, som i huvudsak haft indirekta effekter. Vid utvärderingen ansågs dock att programmets strategiska mål är adekvata till sitt innehåll. Programmet har inte haft någon egen budget, och programmets roll har varit att fungera som ytterligare motivering för åtgärder eller utvecklingsverksamhet. Programmets synlighet och spridningen av information om programmet har varit relativt sparsam.

I utvärderingen rekommenderas att de centrala mål och åtgärder som ingår i programmet bör integreras starkare i viktiga aktuella teman. Dessutom rekommenderas att det ska satsas mer på forskning om nyttan av formgivning, att det ska utredas närmare vilken nytta formgivning medför för den offentliga sektorn och att informationsförmedlingen om utnyttjande av formgivning ska utvecklas. I utvärderingen rekommenderas också att en strategi för utnyttjande av formgivning utarbetas i framtiden. 

Arbets- och näringsministeriet omsätter rekommendationerna i praktiken

– Vi kommer att satsa mer intensivt på att informera om nyttan med formgivning. Avsikten är att vi ska bjuda in centrala samarbetspartner att delta i detta arbete. Även Business Finland kommer att sätta ett större fokus på temat i sin verksamhet. I utvärderingen konstaterades att programmets strategiska mål i huvudsak är relevanta. Vi uppdaterar programmets innehåll så att det svarar mot förändringar i samhället, och vi försöker också få in ett mer strategiskt fokus i verksamheten, konstaterar överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Länk: Publikation om halvtidsutvärderingen av det nationella formgivningsprogrammet (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Mika Aalto, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7267
Katri Lehtonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926

Tillbaka till toppen