Hoppa till innehåll
Media

Karhu och Dahlberg ska utreda möjligheter att förbättra ställningen för konsumenter med dyra tidsbundna elavtal

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2023 12.06 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 15.16
Pressmeddelande
Mika Lintilä portaissa

Den 29 mars 2023 tillsatte arbets- och näringsministeriet två utredare med uppgift att göra en utredning om och lägga fram förslag på sätt att förbättra ställningen för konsumenter med dyra tidsbundna elförsäljningsavtal. Till utredare utsågs Juha Karhu, professor emeritus i obligationsrätt, och Maija Dahlberg, biträdande professor i offentlig rätt. Utredningen ska vara klar senast den 31 maj 2023.

”I höstas bytte många sina elavtal till exceptionellt dyra avtal. Nu har börspriset på el blivit skäligare, men hundratusentals finländare sitter fast med dyra tidsbundna elavtal. Det kan vara orimligt svårt att säga upp ett sådant avtal. Den orättvisa situationen behöver lösas. Utredarna har fått ett viktigt uppdrag i att bedöma och föreslå sätt att påverka de avtal som ingåtts då elpriset var som dyrast”, betonar näringsminister Mika Lintilä, som undertecknat uppdraget.

Utredarna ska ta ställning till åtminstone följande åtgärdsalternativ samt deras genomförbarhet och konsekvenser:

  1. möjligheterna enligt gällande avtal att frigöra sig från olika typer av tidsbundna avtal
  2. möjligheterna att tillämpa 4 kap. 1 §* i konsumentskyddslagen samt eventuella alternativ för jämkning av avtal (* om jämkning av oskäliga avtalsvillkor)
  3. stöd till konsumenter som förbundit sig till de höga priserna genom ersättning för skillnaden mellan avtalspriset och ett särskilt fastställt pris som anses skäligt
  4. en eventuell ”benådningslag” av engångsnatur.

Utredningen görs under ledning av arbets- och näringsministeriet. Chefen för ministeriets energiavdelning Riku Huttunen ska till stöd för utredningsarbetet utse en stödgrupp som består av tjänstemän vid ministeriet.

När riksdagen i början av mars godkände regeringens proposition med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar förutsatte den att statsrådet följer upp och utvärderar hur elpriskompensationen och andra stödformer fungerar samt att statsrådet skyndsamt vidtar behövliga åtgärder för att konsumenter med tidsbegränsade elavtal ska få skäligare villkor. Det utredningsarbete som nu inleds är ett svar på riksdagens uttalanden.

Flera konsumenter skrev på dyra tidsbundna elavtal då priserna var som högst

Konsumentpriserna på el steg till en exceptionellt hög nivå under den senare hälften av 2022. Orsaken till detta var krisen på den europeiska el- och energimarknaden till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ryssland begränsade leveranserna av kraftverksbränslen till EU-länderna, och EU påförde Ryssland sanktioner i syfte att frigöra sig från rysk fossil energi.

Konsumentpriserna på el började sjunka kraftigt i januari 2023 till följd av de åtgärder som vidtogs på EU-nivå och nationell nivå för att stabilisera marknaden. Ett stort antal konsumenter hade dock ingått tidsbundna elavtal då priserna var exceptionellt höga.

Enligt de prisuppgifter som Datarummet vid Statens ekonomiska forskningscentral samlat in var antalet tidsbundna elförsäljningsavtal där priset på elenergi översteg 20 cent per kilowattimme 420 000 i december 2022. Detta är cirka 13 procent av alla elavtal. Antalet avtal där priset översteg 30 cent per kilowattimme beräknas ha varit cirka 295 000.

Finsk Energiindustri rf har utifrån en medlemsenkät bedömt att det i hela landet finns något under 210 000 avtal där priset överstiger 20 cent per kilowattimme och något under 60 000 avtal där priset överstiger 30 cent per kilowattimme.

Ytterligare information:
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 828
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 405

Tillbaka till toppen