Hoppa till innehåll

Investerings- och utvecklingsunderstödet för cirkulär ekonomi kan sökas igen - påskyndar lösningar för cirkulär ekonomi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2019 15.43
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har öppnat ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi för 2019. Regeringen har reserverat sammanlagt fyra miljoner euro för åren 2018–2019 för att påskynda investerings- och utvecklingsåtgärder inom cirkulär ekonomi.

Genom stödfinansieringen uppmuntras företag och andra aktörer att gå vidare med investeringar i cirkulär ekonomi och sådan ny kretsloppsekonomisk verksamhet som dessa möjliggör. Målet är att stärka det kretsloppsekonomiska samarbetet för att materialströmmar och kundbehov ska kunna mötas.

Man vill i synnerhet främja verksamhet som tar tag i aktuella utmaningar, såsom användning av plast och andra material på ett effektivt sätt och enligt den cirkulära ekonomins principer, samt processer som möjliggör sådant och samtidigt för samman olika aktörer.

Beviljat understöd får användas för affärsmässigt införande av nya lösningar, ny teknik eller nya servicemodeller inom cirkulär ekonomi, startande av nya affärsmodeller (t.ex. tjänster, plattformar, delning) eller för investeringar som syftar till kommersialisering av dem.

Understöd kan beviljas finländska bolag, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser eller självständiga yrkesutövare. Genom stödfinansieringen uppmuntras företag och andra aktörer att starta utmanande samprojekt och integrera kretsloppsekonomiskt tänkande i sin affärsstrategi.

Investerings- och utvecklingsstödet för cirkulär ekonomi kan sökas fortlöpande utan någon särskild ansökningstid

Stöd kan beviljas för de bästa projekten så länge anslaget räcker till. Det understöd som beviljas kan i ett investeringsprojekt utgöra högst 25 % och i andra understödda projekt högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

Investerings- och utvecklingsunderstödet för cirkulär ekonomi är de minimis-stöd. Enligt EU-förordningen kan ett företag beviljas sammanlagt högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår i följd.

En förhoppning är att investerings- och utvecklingsstödet för cirkulär ekonomi ska påskynda större helheter och projekt med bred förankring. Arbets- och näringsministeriets (ANM) investeringsstöd för cirkulär ekonomi och Business Finlands (BF) finansieringstjänster för olika skeden av affärsverksamhet kompletterar varandra för att konkurrenskraften hos de finländska aktörerna ska kunna utvecklas. 

Business Finland har startat ett program vid namn Bio and Circular Finland vars mål är att göra Finland till ett föregångarland inom cirkulär ekonomi. De projekt inom cirkulär ekonomi som arbets- och näringsministeriet beviljar understöd för ska stödja målen för regeringens spetsprojekt i fråga om hållbar ekonomisk tillväxt och fler nya arbetstillfällen.

Ytterligare information:
Tuula Savola, specialsakkunnig, ANM, tfn 0295 047 133
Ulla Palander, överinspektör, ANM, tfn 029  04 9235
Outi Suomi, programchef, Business Finland Ab, tfn 050 5577 699

Tillbaka till toppen