Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Intresset för att utnyttja artificiell intelligens ökar inom offentlig arbetskraftsservice

Arbets- och näringsministeriet
13.12.2019 12.45 | Publicerad på svenska 19.12.2019 kl. 13.34
Pressmeddelande

Enligt en färsk kartläggning utnyttjas artificiell intelligens knappt alls av de europeiska offentliga arbetsförmedlingarna. Få nationella strategier för artificiell intelligens har behandlat användningen av artificiell intelligens för att effektivisera sysselsättningsservicen. Ett flertal planer och lösningar bereds dock.

– Finland är känt som ett ledande land för artificiell intelligens. Samtidigt uppstår en av de största flaskhalsarna när arbetstagare och lediga arbetsplatser inte möts. Jag betraktar kartläggningen som mycket intressant, och jag hoppas att vi utnyttjar dess resultat på såväl nationell som EU-nivå, säger arbetsminister Haatainen.

I kartläggningen konstateras det att man på bred front är medveten om vikten av och möjligheterna för artificiell intelligens på ett allmänt plan. Det finns också tecken på ökat intresse hos de offentliga arbetsförmedlingarna för artificiell intelligens och utnyttjandet av denna. Enligt resultaten av kartläggningen har utvecklingen ännu inte skett i någon större skala. Endast ett fåtal EU-länder har planer på strategisk nivå om hur de offentliga arbetsförmedlingarna kan utnyttja artificiell intelligens. Utvecklingen av tjänster som gäller matchning av arbetsplatser och arbetstagare och profilering av arbetstagare har kommit längst. I till exempel Belgien utnyttjas artificiell intelligens för detaljerad profilering av enskilda kunder och sysselsättningsprognoser.

– Såsom utredningens resultat visar kan artificiell intelligens förbättra effektiviteten hos tjänsterna. Vi skulle kunna utnyttja artificiell intelligens på många sätt, till exempel genom att på ett bättre sätt matcha arbetsplatser och arbetstagare och identifiera färdigheter och kompetens. Vi måste dela med oss av resultaten och hålla den artificiella intelligensen på agendan. Artificiell intelligens ersätter inte mänskligt arbete utan kompletterar den, säger Johannes Kopf, ordförande för PES-nätverket.

Enligt kartläggningen har nästan alla EU-stater i viss mån planer på att utnyttja artificiell intelligens och främja användningen av den vid både arbetsförmedlingarna och i samhället i allmänhet.

I fråga om utnyttjande av artificiell intelligens inom arbetskraftsservicen har de privata tjänsteproducenterna kommit längst. Den privata sidan automatiserar rekryteringsprocesser och utnyttjar program som förenar arbete och arbetstagare samt AI-assistenter. Till exempel LinkedIn utnyttjar artificiell intelligens vid matchning av arbete och arbetstagare genom att visa användaren lämpliga arbeten.

Arbets- och näringsministeriet lät göra kartläggningen, och den publicerades vid det 12:e mötet för styrelsen för nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES). Mötet ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Målet är att effektivisera verksamheten vid de offentliga arbetsförmedlingarna

Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (European Network of Public Employment

Services, PES) har som mål att effektivisera verksamheten för de offentliga arbetsförmedlingarna särskilt med hjälp av ömsesidigt lärande (mutual learning) och benchlearning. Med hjälp av dessa har de offentliga arbetskraftsförmedlingarna i olika länder kunnat lära sig av varandra om åtgärder som gäller bl.a. resultatstyrning, verkningsfullhet och effektivitet, digitalisering samt förbättring av verksamheten och processerna.

PES-nätverket har också en viktig roll vid genomförandet av EU:s politiska initiativ, till exempel genomförandet av rekommendationerna för ungdomsgarantin och långtidsarbetslösa. Samarbetet med sysselsättningskommittén har intensifierats särskilt när det gäller den europeiska planeringsterminen, eftersom medlemsstaterna genom nätverket på ett bättre sätt kan genomföra de landsspecifika rekommendationerna för offentliga arbetsförmedlingstjänster i syfte att stimulera sysselsättning och tillväxt.

PES-nätverkets verksamhet administreras och styrs av styrelsen för nätverket för offentliga arbetsförmedlingar, som består av direktörerna och de högsta tjänstemännen från medlemsstaternas arbetsförmedlingar. Det 12:e mötet för nätverkets styrelse ordnades i Helsingfors den 12–13 december. Teman för mötet var bemötande av förändringar på arbetsmarknaden, kontinuerligt lärande och utnyttjande av artificiell intelligens inom arbetskraftsservicen.

År 2020–2021 erbjuder Finland medborgare i Europa fri tillgång till den framgångsrika webbkursen Elements of AI. Kursen är tillgänglig på EU:s alla officiella språk. Genom initiativet under Finlands EU-ordförandeskap strävar man efter att bemöta de utmaningar som förändringarna på arbetsmarknaden ställer och stärka det digitala ledarskapet inom EU.

Ytterligare upplysningar:

specialmedarbetare Jenni Karjalainen, tfn 040 751 5496

konsultativ tjänsteman Tiina Oinonen, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 295

konsultativ tjänsteman Mikko Kuoppala, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 245

Tillbaka till toppen