Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kommissionen offentliggjorde strategier för sektorsintegration och väte

Arbets- och näringsministeriet
8.7.2020 13.35 | Publicerad på svenska 8.7.2020 kl. 14.30
Pressmeddelande

Den 8 juli 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen två strategier för utveckling av det europeiska energisystemet i syfte att möjliggöra införandet av koldioxidsnåla lösningar i hela ekonomin. Strategierna gäller sammankoppling av energisektorn (sektorsintegration) och vätets roll på energimarknaden.

Främjandet av sektorsintegrationen och väte är en del av EU:s tillväxtstrategi, dvs. den gröna given. Sektorsintegrationen och väte kommer att anknyta till flera av kommissionens initiativ, inklusive åtgärder som hänför sig till EU:s återhämtning. Temana behandlas under det tyska ordförandeskapet.

– Dessa strategier ska i synnerhet främja uppnåendet av klimatneutralitet och konkurrenskraften. Samtidigt bör man också komma ihåg energisystemets kostnadseffektivitet och utvecklandet av försörjningsberedskapen. På europeisk nivå har vi samma utmaningar som på nationell nivå, påminner näringsminister Mika Lintilä.

Sektorsintegrationen beskriver samverkan mellan olika energisystem, energitekniker och energibärare, som i framtiden kommer att spela en ännu större roll i strävan efter ett klimatneutralt Europa. Med hjälp av sektorsintegrationen kan utsläppen minskas på ett kostnadseffektivt sätt inom flera olika ekonomiska sektorer och det blir möjligt att integrera förnybara former av elproduktion i energisystemet utan att det uppstår problem med leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen.

Strategin för sektorsintegration behandlar flera olika energipolitiska teman, såsom energiinfrastruktur, uppvärmningssektorn, alternativa bränslen, utveckling av utsläppshandeln, förnybar energi och energieffektivitet. Också främjandet av innovativa lösningar genom åtgärder inom olika politikområden är en del av strategin.

I vätestrategin behandlas å sin sida frågor som gäller överföring och användning av väte samt sätt att främja produktionen av rent och förnybart väte.

Enligt den preliminära ståndpunkten ser Finland många element i strategierna som bör understödjas

Finlands officiella ställningstagande till dessa strategier har ännu inte fastställts. Finlands ståndpunkt i fråga om de riktlinjer som presenteras i strategierna bildas vid regeringens och riksdagens behandling i början av hösten.

Enligt regeringens preliminära syn är strategin för sektorsintegration och strategin för väte värda att understödjas och innehåller många viktiga element som ska främjas. Det är viktigt att strategierna bidrar till att uppnå klimatneutralitet i EU fram till 2050.

Strategierna ska också främja energisystemens kostnadseffektivitet, utvecklandet av försörjningsberedskapen och utvecklandet av innovativa nya lösningar. Allmänt taget understöder Finland teknikneutrala och marknadsorienterade tillvägagångssätt i anslutning till ny teknik.

Enligt den preliminära synen bör sektorsintegrationen basera sig på ett övergripande tillvägagångssätt, marknadsorientering och konkurrens mellan energilösningar, energiformer och energiteknik. Utsläppshandeln är ett centralt ekonomiskt styrmedel för att främja sektorsintegrationen.

Finland granskar väte på energimarknaden utifrån samma utgångspunkter som andra lösningar som främjar energisystemets koldioxidsnålhet. Eventuella främjande åtgärder ska riktas till tillverkning av väte med hjälp av utsläppsfri el eller på något annat sätt med låga utsläpp. Ur Finlands synvinkel kommer väte att ha den viktigaste rollen när det gäller att minska utsläppen från vissa industriprocesser.

Ytterligare information:
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2140 (t.o.m. 10.7)
Juho Korteniemi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054 (fr.o.m. 13.7)
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4798 (fr.o.m. 3.8)

Tillbaka till toppen