Hoppa till innehåll

Kommunernas administrativa börda lättas upp genom en ändring av upphandlingslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.06 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 14.05
Nyhet

Övergångsperioden för försäljning till utomstående från anknutna enheter inom social- och hälsovården förlängs till dess att kommunernas och sjukvårdsdistriktens uppgifter överförs till välfärdsområdena vid ingången av 2023. Ändringen minskar kommunernas administrativa arbete och tryggar arbetsron i beredningen av strukturreformen.

Republikens president godkände den 22 december 2021 en ändring av upphandlingslagen genom vilken övergångstiden för försäljning till utomstående från anknutna enheter inom social- och hälsovården förlängs till utgången av 2022. Under övergångsperioden kan försäljningen till utomstående från anknutna enheter inom social- och hälsovården fortfarande utgöra 10 procent av deras affärsverksamhet. Efter att övergångsperioden har gått ut får försäljningen vara högst fem procent av affärsverksamheten och 500 000 euro. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2022.

Övergångsperioden upphör samtidigt som kommunernas och sjukvårdsdistriktens uppgifter överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Lagändringen lättar på den administrativa bördan eftersom kommunerna inte behöver anpassa de anknutna enheternas affärsverksamhet så att den motsvarar upphandlingslagen innan lagen om välfärdsområden träder i kraft. 

Anknutna enheter kan producera tjänster för sina ägare och med vissa begränsningar för utomstående
Syftet med upphandlingslagen är att trygga en effektiv användning av offentliga medel vid offentlig upphandling. Lagen tillämpas dock inte på upphandlingar som en upphandlande enhet gör hos en egen anknuten enhet. Med anknuten enhet avses en enhet som

  • är formellt fristående från den upphandlande enheten
  • fattar beslut självständigt
  • ensam eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar ett bestämmande inflytande.

I praktiken är anknutna enheter i allmänhet aktiebolag som ägs av kommuner, staten eller församlingar. Enligt upphandlingslagen kan anknutna enheters försäljning, dvs. försäljning till andra än enheternas ägare, vara högst fem procent och 500 000 euro av deras affärsverksamhet.

Inom sektorn för social- och hälsovårdstjänster producerar anknutna enheter stödtjänster såsom laboratorietjänster och bilddiagnostik för sina upphandlande enheter. Dessutom kan de sälja sina tjänster till utomstående till exempel i glesbygdsområden där det inte har funnits företagsekonomiska förutsättningar för privat serviceproduktion.

Ytterligare information:

Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7078
 

Tillbaka till toppen