Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Sex projekt får sammanlagt 9,5 miljoner euro i energistöd

Arbets- och näringsministeriet
21.12.2017 12.17 | Publicerad på svenska 21.12.2017 kl. 13.49
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat fem projekt för förnybar energi och ett energieffektivitetsprojekt sammanlagt närmare 9,5 miljoner euro i energistöd. Stöd beviljas för Helen Ab:s projekt för användning av grottorna på Blåbärslandet för värmelagring, Envor Pori Oy:s, Satbiogads Oy:s och Kiertokaari Oy:s biogasprojekt, Laurinvirran vesivoimalaitos samt Ovako Imatras projekt för utveckling av vakuumbehandlingen av flytande stål med ny energieffektiv teknik.

De projekt som nu beviljats energistöd kommer att minska koldioxidutsläppen med närmare 60 000 ton.

– Det var en glädje att läsa om dessa projekt. Jag väntar nu ivrigt på att projekten ska genomföras.

Genom dessa sex beslut och det energistöd på 9,5 miljoner euro som nu beviljats kan vi få fart på intressanta projekt som främjar förnyelsen inom energisektorn samt klimatarbetet, konstaterade bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Stöden baserar sig på den bevillningsfullmakt på 15 miljoner euro som är avsedd för investeringar i enlighet med energi- och klimatstrategin och som ingår i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 som riksdagen godkänt i december. Under den senare delen av året har också Tekes fattat ett antal stödbeslut för mindre projekt på basis av samma anslag.

Helen Ab beviljades 2 142 000 euro för omvandling av grottorna för tung brännolja på Blåbärslandet till en värmedepå. Det är fråga om en investering i energieffektivitet som resulterar i att användningen av tung och lätt brännolja och stenkol i den separata värmeproduktionen kan minskas och produktionen av CHP-elektricitet och användningen av förnybara drivmedel kan ökas.

Helens värmedepå kommer att vara den största av sitt slag i Finland. Med hjälp av den kan värmetillförseln optimeras. Vid värmebelastningen under vinterns kallaste dagar kan man tack vare den upplagrade värmen låta bli att ta i drift separata värmeanläggningar som drivs med naturgas och olja. Värmedepåns effektiva volym är 260 000 kubikmeter. Laddnings- och urladdningseffekten är 120 MW, dvs. drifttiden är fyra dygn vid laddning/urladdning med full effekt.

Envor Pori Oy beviljades 1 741 500 euro i stöd för byggande av en produktionsanläggning för biogas i anslutning till avloppsreningsverket i Björneborg. Den biogas som produceras är i första hand avsedd för transportbruk. Som råvara ska biogasverket använda avloppsslam och biologiskt nedbrytbart avfall från området. Anläggningen ska producera cirka 10,9 GWH biogas per år.

Satbiogas Oy beviljades 2 816 000 euro för byggande av en produktions- och raffinaderianläggning för biogas i Harjavalta. Avsikten är att sammanslå ett biogasverk och en pelletfabrik. Anläggningen ska producera 18,5 GWh biogas och 11 000 ton träpelletar per år. Dessutom ska gödselmedel produceras. Biogasen ska huvudsakligen användas för tranportbruk och delvis för industribruk.

Kiertokaari Oy beviljades 756 000 euro i energistöd för optimering och mätning av gasstationens användning av deponigas och gas från rötningsanläggning i Uleåborg. Projektet omfattar en raffinaderienhet för transportgas samt en distributionsstation. Detta betyder en tilläggsproduktion på cirka 10 GWh under en period på tio år.

Investeringen görs på det nuvarande anläggningsområdet där det redan finns en anläggning med rötningsreaktor som utnyttjar deponigas, som Oulun Biotehdas Ky investerat i, samt Gasum Oy:s utbyggnad i anslutning till den som är under byggnad. Tack vare gasstationen kan den biogas som produceras vid biogasverket och den biogas som vid biogaspumpverken tas till vara från avfallsdepåer raffineras för att i form av olika blandningar kunna utnyttjas som energi inom industrin och trafiksektorn.

Laurinvirta Oy får 1 000 000 euro i energistöd för byggande av ett nytt vattenkraftverk i Kontiolahti. Det vattenkraftverk i liten skala som ska byggas har samband med ett mer omfattande projekt vars syfte är att kompensera de fiskeriekonomiska skador som vattenkraften orsakar för Pielisjoki. Anläggningens sammanlagda effekt ska vara 2,5 MW och den uppskattade energiproduktionen cirka 18,4 GWh per år.

Ovako Imatra Oy beviljades 994 000 euro för ett energieffektivitetsprojekt för utveckling av vakuumbehandlingen av flytande stål vid stålfabriken i Imatra. Vid investeringen ersätts det dåliga naturgas-ånga-injektorsystemet vid vakuumproduktionen med ett system som baserar sig på elektromekaniska vakuumpumpar. Projektet främjar energisparandet och minskar de skadliga miljöeffekterna från energianvändningen. Energiförbrukningen inom processen minskar med cirka 80 procent, dvs. med cirka 20 000 MWh, per år.

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 4214 (Helen Ab:s projekt)
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823

Tillbaka till toppen