Hyppää sisältöön

Kuudelle hankkeelle energiatukea yhteensä 9,5 miljoonaa euroa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2017 12.17
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi viidelle uusiutuvan energian ja yhdelle energiatehokkuushankkeelle energiatukea yhteensä liki 9,5 miljoonaa euroa.

Tukea saavat Helen Oy:n Mustikkamaan luolalämpövarastohanke, Envor Pori Oy:n, Satbiogas Oy:n ja Kiertokaari Oy:n biokaasuhankkeet, Laurinvirran vesivoimalaitos sekä Ovako Imatran Sulan teräksen vakuumikäsittelyn kehittäminen uudella energiatehokkaalla tekniikalla.

Nyt tuetut hankkeet vähentävät toteutuessaan hiilidioksidipäästöjä vuosittain lähes 60 000 tonnilla.

– Näistä hankkeista oli ilo lukea. Jään innokkaana odottamaan nyt tuettujen hankkeiden toteutusta. Saamme näillä kuudella päätöksellä ja nyt myönnetyllä 9,5 miljoonan euron energiatuella liikkeelle kiinnostavia hankkeita, jotka edistävät energia-alan uudistumista ja ilmastotyötä, totesi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Tuet pohjautuvat eduskunnan joulukuussa hyväksymään valtion vuoden 2017 kolmanteen lisäbudjettiin sisältyvään 15 miljoonan euron myöntämisvaltuuteen, joka on suunnattu energia- ja ilmastostrategian mukaisiin investointeihin. Myös Tekes on tehnyt määrärahasta loppuvuonna suuren määrän tukipäätöksiä pienemmille hankkeille.

Helen Oy:lle myönnettiin 2 142 000 euroa Mustikkamaalla sijaitsevien raskasöljyluolien muuntamisesta lämpövarastoksi. Kyseessä on energiatehokkuusinvestointi, jonka tuloksena raskaan ja kevyen polttoöljyn ja kivihiilen käyttöä erillisessä lämmöntuotannossa voidaan vähentää sekä lisätä CHP-sähkön tuotantoa ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

Helenin varasto tulee olemaan Suomen suurin lämpövarasto, jonka avulla voidaan optimoida lämmönhankintaa. Talven kylmimpien päivien lämpökuorman aikana varaston avulla voidaan välttää erillisten maakaasu- ja öljykäyttöisten lämpökeskuksien käynnistäminen. Lämpövaraston tehollinen tilavuus on 260 000 kuutiometriä. Lataus- ja purkuteho on 120 MW eli täydellä teholla purettaessa/ladattaessa käyttöaika on neljä vuorokautta.

Envor Pori Oy:lle myönnettiin 1 741 500 euron tuki biokaasun tuotantolaitoksen rakentamiseen Poriin jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Biokaasua tuotettaisiin ensisijassa liikennekäyttöön. Biokaasulaitos käyttäisi raaka-aineenaan jätevesilietettä ja alueen biohajoavaa jätettä. Laitos tuottaisi biokaasua noin 10,9 GWh vuodessa.

Satbiogas Oy:lle myönnettiin 2 816 000 euroa Harjavaltaan rakennettavalle biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitokselle. Tarkoituksena on yhdistää biokaasulaitos ja pellettitehdas. Biokaasua tuotettaisiin 18,5 GWh ja puupellettejä 11 000 tonnia vuodessa. Lisäksi tuotettaisiin lannoitteita. Biokaasu suunnataan pääosin liikennekäyttöön ja osin teollisuuskäyttöön

Kiertokaari Oy:lle myönnettiin energiatukea 756 000 euroa kaasuaseman kaatopaikka- ja mädätyslaitoskaasun käytön optimointiin ja mittaamiseen Oulussa. Hankkeeseen sisältyy liikennekaasun jalostusyksikkö sekä jakeluasema. Tämä tarkoittaa noin 10 GWh lisätuotantoa kymmenen vuoden aikana.

Investointi kohdistuu nykyiselle laitosalueelle, jossa on jo kaatopaikkakaasun hyödyntämistä, Oulun Biotehdas Ky:n investoima mädätysreaktorilaitos sekä siihen liittyvä ja rakenteilla oleva Gasum Oy:n laajennus. Kaasuaseman ansiosta biokaasulaitoksella tuotettu biokaasu ja biokaasupumppaamoilla kaatopaikoilta talteen otettu biokaasu saadaan jalostettua ja erilaisina seoksina teollisuudelle energiana hyödynnettäväksi sekä liikennekäyttöön.

Laurinvirta Oy saa energiatukea 1 000 000 euroa uuden vesivoimalaitoksen rakentamiseen Kontiolahdelle. Rakennettava pienvesivoimalaitos liittyy laajempaan hankkeeseen, jossa tarkoituksena on kompensoida vesivoiman aiheuttamia kalataloudellisia vahinkojen Pielisjoelle. Laitoksen teho olisi yhteensä 2,5 MW ja arvioitu sähköntuotanto noin 18,4 GWh vuodessa.

Ovako Imatra Oy:lle myönnettiin 994 000 euroa energiatehokkuushankkeeseen sulan teräksen vakuumikäsittelyn kehittämiseen Imatran terästehtaalla. Investoinnissa korvataan vakuumin tuotannossa energiatehokkuudeltaan huono maakaasu-höyry injektorijärjestelmä sähkömekaanisiin vakuumipumppuihin perustuvalla järjestelmällä. Hanke edistää energian säästöä sekä vähentää energian käytön ympäristöhaittoja. Energiankulutus vähenee prosessissa noin 80 prosentilla, eli noin 20 000 MWh vuodessa.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170 (Helen Oy:n hanke)
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823

 
Sivun alkuun