Hoppa till innehåll
Media

Lag och förordning om kostnadsstöd har stadfästs: 368 branscher omfattas av stödet

arbets- och näringsministerietfinansministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2020 16.17
Pressmeddelande

Syftet med det nya kostnadsstödet för företag är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska få stöd ska både branschens och företagets egen omsättning ha sjunkit avsevärt. Antalet branscher som omfattas av stödet är 368. Företagen får närmare anvisningar om ansökan från Statskontoret.

Republikens president stadfäste lagen och statsrådet utfärdade förordningen om stöd den 26 juni 2020. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och företagen kan ansöka om stöd hos Statskontoret från och med den 7 juli 2020.

En förutsättning för stöd är att både branschens och företagets egen omsättning har sjunkit

Enligt lagen och förordningen är de närmare villkoren för kostnadsstödet följande:

  • Försäljningen inom den bransch där företaget är verksamt ska ha sjunkit med minst 10 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Ytterligare ett villkor är att företagets egen omsättning har gått ned med över 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten. Minskningen i omsättning fås från momsdeklarationerna till Skatteförvaltningen.
  • Antalet stödberättigade branscher är 368, som räknas upp i bilagan till statsrådets förordning.  Som klassificering har använts den nationella näringsgrensindelning som fastställts av Statistikcentralen och som används för klassificering av företag och andra organisationer eller enskilda verksamhetsställen på basis av deras ekonomiska verksamhet. Definitionerna av näringsgrensindelningen baserar sig på produktionsinsatser, produktionsprocesser samt producerade varor och tjänster som är typiska för verksamheten. Ett bolags verksamhetsområden har slagits samman till större branschhelheter.
  • Branschens omsättning i april 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i mars–juni 2019.
  • Företagens omsättning i april–maj 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i mars–juni 2019. Om företaget har grundats efter juni 2019 ska omsättningen jämföras med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari 2020.
  • Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är 500 000 euro. Stöd som understiger 2 000 euro betalas inte, eftersom ett så lågt stöd inte har någon betydelse när det gäller att förhindra konkurser. De fasta kostnader som berättigar till ersättning kan utgöra högst hälften av företagets omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden.
  • Statskontoret kan ta företagets ansökan till behandling också i en situation där företaget inte är från en sådan bransch enligt statsrådets förordning vars omsättning har sjunkit med 10 procent. Då ska företaget påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget.   
  • Också stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet omfattas av stödet.
  • Kostnadsstöd beviljas inte företag som den 31 december 2019 har varit företag i ekonomiska svårigheter i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, som har försummat sina skatteförpliktelser eller som har försatts i konkurs.
  • Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men dessa stöd dras av från kostnadsstödet. Stödet till restaurangbranschen och det coronastöd till ensamföretagare som kommunerna beviljar minskas till fullt belopp. Av de utvecklingsstöd som Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljat företag dras av 70 procent.

Företagen ska elektroniskt ansöka om stödet hos Statskontoret från och med den 7 juli

Ansökan om kostnadsstöd inleds den 7 juli 2020 och ansökan ska göras till Statskontoret senast den 31 augusti 2020. Statskontoret fattar beslut om stöd utifrån företagens ansökningar och Skatteförvaltningens uppgifter om företagens försäljning. Statskontoret kontrollerar också i efterhand att stöd har beviljats på rätta grunder och kan bland annat återkräva stöd som beviljats på basis av felaktiga uppgifter.

Statskontoret informerar företagen närmare om när stödet kan sökas på sin webbplats.

Ytterligare information:
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Juha Sarkio, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet, tfn 029 553 0031
Timo Laitinen, generaldirektör, Statskontoret, tfn 040 060 3561

Tillbaka till toppen