Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Coronaviruset har betydande konsekvenser för företagsverksamhet. Regeringen försöker genom olika åtgärder säkerställa att företag ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter krisen.  

På denna sida sammanställer vi information och berättar vilka du som företagare kan kontakta.

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger råd till företag som råkat ut för betalningssvårigheter och handledning i frågor som gäller coronakrisens följder för företagsverksamheten. Det landsomfattande telefonnumret till Ekonomihjälpen är 029 502 4880 och rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 9.00–16.00. Läs mer på webbplatsen Suomi.fi

Råd till företag

Kostnadsstöd

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat betydligt på grund av coronapandemin och som på grund av detta har svårigheter att täcka sina oflexibla lönekostnader och andra kostnader. Regeringen lämnade en proposition med förslag till förlängning av användningen av kostnadsstöd till riksdagen den 29 oktober 2020.

Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har fått andra direkta stöd avsedda att lindra konsekvenserna av coronapandemin. Tidigare beviljade stöd beaktas dock i kostnadsstödets belopp så att de sammanlagda stöden inte överstiger 800 000 euro. Det maximala stödbeloppet per företag fastställs i Europeiska kommissionens tillfälliga regler om statligt stöd.

Ett villkor för beviljande av kostnadsstöd är fortsättningsvis att företagets omsättning har minskat betydligt. Minskningen i omsättningen granskas med tanke på både verksamhetsområdet och enskilda företag. Granskning av verksamhetsområdet gör det möjligt att rikta stödet till de företag som drabbats värst av coronapandemin. Om företagens omsättning har minskat med minst 10 procent inom ett verksamhetsområde, visar det att verksamhetsområdet har lidit av coronapandemin. Om omsättningen inom verksamhetsområdet inte har minskat med 10 procent, men företaget anser att coronapandemin har påverkat dess affärsverksamhet, ska företaget i sin ansökan påvisa vägande skäl för att dess omsättning har lidit på grund av pandemin.

Stödansökningarna behandlas företagsvis, och i detta skede förutsätts det att företagets omsättning har minskat med minst 30 procent. Dessutom ska företagen uppfylla de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd enligt lagen.

Pressmeddelande: Förlängningen av användningen av kostnadsstöd för företag framskrider
Frågor och svar om regeringens proposition om återinförande av kostnadsstödet
Statskontoret: Kostnadsstöd till företag (2. ansökningsomgång)

Lån och borgen

Kontakt din bank eller finansiär

Om ditt företag tillfälligt har ekonomiska problem, lönar det sig för dig att försöka förutse situationen och först kontakta din egen bank och andra som finansierar företaget.

Bankerna har meddelat att de är beredda att bevilja amorteringsfria perioder och flexibla betalningstider på grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat. Staten vidtar egna åtgärder för att stödja bankernas förmåga att finansiera företag.

Du kan få borgen och amorteringsfria perioder av Finnvera

Statens specialfinansiär Finnveras primära verksamhetsform är borgensprodukter, vilket betyder att bankerna finansierar företag och Finnvera beviljar borgen. Finnveras finansiering omfattar alla företagsformer, men inte föreningar och icke-vinstdrivande stiftelser. 

Om ditt företag redan har ett lån från Finnvera, kan Finnvera bevilja amorteringsfria perioder på ett flexibelt sätt enligt dina behov.

Finnvera beviljar också borgen för nya lån. Då lönar det sig för dig att först kontakta din bank. Banken ansöker då om borgen för lånet för ditt företags räkning. Finnvera kan bevilja en borgen på 80 procent för krediten som banken beviljat om företaget är infört i handelsregistret. Den borgen som Finnvera beviljar kan inte beviljas lättföretagare och t.ex. frilansare och andra som arbetar direkt med skattekort.

För Finnveras borgen uppbärs en avgift och den utgör inte ett direkt stöd. Med avgifterna täcker Finnvera sin andel av kreditförlusterna till följd av borgen. Borgen på upp till en miljon euro beviljas i huvudsak utan säkerheter. Avgiften påverkas bland annat av den riskklass och kredittid som fastställs enligt kundföretagets bokslutsuppgifter. I prissättningen beaktas också bestämmelserna som gäller EU-stöd och statligt stöd. Finnvera kan inte konkurrera med bankerna med priset på finansieringen.

Mer information på Finnveras webbplats 

Ansök om ett nytt FoUI-lån från Business Finland

Business Finland har infört ett nytt forsknings-, utvecklings- och innovationslån (FoUI-lån). För lånet finns inga branschbegränsningar och finansiering kan sökas av aktiebolag av alla storlekar (Ab, Abp).

Lånet är avsett för alla i Finland verksamma företag inom arbetskraftsintensiva branscher som lider av störningar i affärsverksamheten till följd av coronavirusutbrottet. Syftet med finansieringen är å ena sidan att hjälpa företagen att hålla arbetstagarna i arbete under coronakrisen och å andra sidan att uppmuntra företagen att hitta möjligheter att erbjuda nya arbetsplatser i det finländska samhället efter krisen.

Ytterligare information på Business Finlands webbplats 

Kapitalfinansiering

Ansök om finansiering ur Tesis nya finansieringsprogram

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startar ett finansieringsprogram för att säkerställa att företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset ska kunna fortsätta sin verksamhet. Genom programmet finansieras medelstora företag som har en betydande sysselsättningseffekt och omsättning i Finland (förtag med en omsättning på minst 10 miljoner euro och minst 50 anställda, vars verksamheten har varit lönsam före krisen och som har förutsättningar att vara lönsam också i framtiden). Investeringsbeloppen kommer ligga på 1–10 miljoner euro. Programmet omfattar aktiebolag och publika aktiebolag.

Målet är att sunda förtag inte ska gå i konkurs till följd av denna exceptionella kris som drabbat företagen oberoende av deras affärsverksamhet. Programmet ska investera i företag som har förutsättningar att klara sig igenom de ekonomiska utmaningarna med hjälp av tilläggsfinansiering. Programmet kompletterar Tesis tidigare offentliggjorda finansieringsberedskap och höjer insatserna för att lösa företagens likviditetsproblem.

Programmet är tidsbundet och erbjuder snabb hjälp till företagens likviditetsproblem. Finansieringen kan sökas på Tesis webbplats från och med den 14 april 2020. Då publicerar Tesi också noggrannare information och anvisningar.

Mer information på Tesis webbplats

Sök till Tesis brofinansieringsprogram Venture Bridge

Genom programmet Venture Bridge investerar Tesi också i teknikföretag som söker internationell tillväxt och som redan tidigare har samlat in åtminstone en såddfinansieringsrunda från venture capital-investerare och till följd av coronakrisen varit tvungna att skjuta upp den kommande externa investeringsrundan. Investeringarna görs tillsammans och på samma villkor som för professionella venture capital-investerare. Investeringarna genomförs som konverteringslån, som konverteras till aktier i bolaget i samband med nästa investeringsrunda. På detta sätt kan investeringarna genomföras enligt en snabbare tidtabell än aktieplaceringarna. Tesis investeringar via programmet uppgår till mellan 0,25 och 2 miljoner euro och dessutom investerar privata investerare minst lika mycket kapital i målföretaget.

I coronaläget kompletterar Venture Bridge-programmet Tesis direkta venture capital-investeringsverksamhet, och därigenom utvidgas Tesis investeringsfokus tillfälligt till ett tidigare skede än normalt. Utöver Venture Bridge-programmet ökar Tesi sin volym i större venture capital-rundor i ett senare skede bland annat genom att utnyttja Europeiska investeringsbankens och Tesis gemensamma EFSI-investeringsprogram.

Mer information och ansökan på Tesis webbplats

Företagarens möjlighet till utkomstskydd för arbetslösa

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Arbetsmarknadsstöd kan betalas för tiden 16 mars–31 december 2020.

Frågor och svar om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Stöden enligt bransch

Temporärt stöd till företag och jordbruk på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruspandemin

Det temporära stödet till företag på landsbygden och till jordbruket hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar till följd av coronaviruspandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Ytterligare information och ansökan på Livsmedelsverkets webbplats

Flexibilitet i företagets verksamhet

Lättnader i företagens skatteärenden

Räntesituationen kan medföra svårigheter för företagare, företag och bokförare när det gäller att sköta skatteärenden. Du kan ansöka om extra tid för företagets skattedeklaration hos Skatteförvaltningen t.ex. på grund av sjukdom och en förseningsavgift för mervärdesskattedeklarationen kan efterskänkas av grundad särskild anledning.

Om ditt företag har betalningssvårigheter, kan du ansöka om betalningsarrangemang för skatter på nya förenklade villkor. Du kan också söka ändring i förskottsskatten i Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst, om företagets resultat ser ut att bli mindre än beräknat.

Mer information och tjänster på Skatteförvaltningens webbplats 

Flexibilitet i arbetspensionsavgifter och permittering

Arbetsgivare har från och med den 1 april 2020 haft rätt att permittera en arbetstagare i visstidsanställning på samma villkor som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare. Ändringen gäller till och med den 31 december 2020.

Frågor och svar om coronaviruset och arbetslivet

Arbetspensionsavgifterna skjuts upp med tre månader. Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgifter sänks temporärt med 2,6 procentenheter år 2020. Avgiftsnedsättningen gäller 1 maj–31 december 2020. Mer information från det egna arbetspensionsbolaget.