Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Coronaviruset har betydande konsekvenser för företagsverksamhet. Regeringen försöker genom olika åtgärder säkerställa att företag ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet också efter krisen.  

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen ger råd till företag som råkat ut för betalningssvårigheter och handledning i frågor som gäller coronakrisens följder för företagsverksamheten. Det landsomfattande telefonnumret till Ekonomihjälpen är 029 502 4880 och rådgivningstjänsten är öppen vardagar kl. 9.00–16.00. Läs mer på webbplatsen Suomi.fi

Råd till företag

Covidintyget

Ett covidintyg kan användas i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner.  Kravet på covidintyg kan alltså användas som en alternativ åtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar.

Företagsfinansiering

Direkta stöd

Kostnadsstöd

Syftet med kostnadsstödet är att stödja företag i det svåra ekonomiska läge som covid-19-pandemin orsakat.

Regeringen lämnade en proposition om den sjätte omgången av kostnadsstöd till riksdagen den 10 februari 2022. Lagen träder i kraft den 15 mars 2022. Stödperioden för den sjätte omgången av kostnadsstöd är 1 december 2021–28 februari 2022. Den sjätte ansökningsomgången börjar den 26 april 2022.

Ersättning för stängning

Ersättning betalas till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett föreläggande av en myndighet ska hållas stängda på grund av covid-19-pandemin. Regeringen överlämnade sin proposition om den nya ersättningen för stängning den 10 februari 2022. Stöd kan sökas i fråga om stängningsbestämmelser som meddelats under perioden 21 december 2021–28 februari 2022. Ansökningsomgången börjar den 22 mars 2022.

Evenemangsgaranti

Syftet med evenemangsgarantin är att minska den ekonomiska risken för att ordna evenemang. Garantin är en förhandsförbindelse som ges till evenemangsarrangören för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget ställs in eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna.

Ansökningstiden för evenemangsgarantin har gått ut.

Lån och borgen

Kontakt din bank eller finansiär

Om ditt företag tillfälligt har ekonomiska problem, lönar det sig för dig att försöka förutse situationen och först kontakta din egen bank och andra som finansierar företaget.

Bankerna har meddelat att de är beredda att bevilja amorteringsfria perioder och flexibla betalningstider på grund av den exceptionella situation som coronaviruset orsakat. Staten vidtar egna åtgärder för att stödja bankernas förmåga att finansiera företag.

Du kan få borgen och amorteringsfria perioder av Finnvera

Statens specialfinansiär Finnveras primära verksamhetsform är borgensprodukter, vilket betyder att bankerna finansierar företag och Finnvera beviljar borgen. Finnveras finansiering omfattar alla företagsformer, men inte föreningar och icke-vinstdrivande stiftelser. 

Om ditt företag redan har ett lån från Finnvera, kan Finnvera bevilja amorteringsfria perioder på ett flexibelt sätt enligt dina behov.

Finnvera beviljar också borgen för nya lån. Då lönar det sig för dig att först kontakta din bank. Banken ansöker då om borgen för lånet för ditt företags räkning. Finnvera kan bevilja en borgen på 80 procent för krediten som banken beviljat om företaget är infört i handelsregistret. Den borgen som Finnvera beviljar kan inte beviljas lättföretagare och t.ex. frilansare och andra som arbetar direkt med skattekort.

För Finnveras borgen uppbärs en avgift och den utgör inte ett direkt stöd. Med avgifterna täcker Finnvera sin andel av kreditförlusterna till följd av borgen. Borgen på upp till en miljon euro beviljas i huvudsak utan säkerheter. Avgiften påverkas bland annat av den riskklass och kredittid som fastställs enligt kundföretagets bokslutsuppgifter. I prissättningen beaktas också bestämmelserna som gäller EU-stöd och statligt stöd. Finnvera kan inte konkurrera med bankerna med priset på finansieringen.

Mer information på Finnveras webbplats 

Ansök om ett nytt FoUI-lån från Business Finland

Business Finland har infört ett nytt forsknings-, utvecklings- och innovationslån (FoUI-lån). För lånet finns inga branschbegränsningar och finansiering kan sökas av aktiebolag av alla storlekar (Ab, Abp).

Lånet är avsett för alla i Finland verksamma företag inom arbetskraftsintensiva branscher som lider av störningar i affärsverksamheten till följd av coronavirusutbrottet. Syftet med finansieringen är å ena sidan att hjälpa företagen att hålla arbetstagarna i arbete under coronakrisen och å andra sidan att uppmuntra företagen att hitta möjligheter att erbjuda nya arbetsplatser i det finländska samhället efter krisen.

Ytterligare information på Business Finlands webbplats 

Kapitalfinansiering

Ansök om finansiering ur Tesis nya finansieringsprogram

Statens kapitalinvesteringsbolag Tesi startar ett finansieringsprogram för att säkerställa att företag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset ska kunna fortsätta sin verksamhet. Genom programmet finansieras medelstora företag som har en betydande sysselsättningseffekt och omsättning i Finland (förtag med en omsättning på minst 10 miljoner euro och minst 50 anställda, vars verksamheten har varit lönsam före krisen och som har förutsättningar att vara lönsam också i framtiden). Investeringsbeloppen kommer ligga på 1–10 miljoner euro. Programmet omfattar aktiebolag och publika aktiebolag.

Målet är att sunda förtag inte ska gå i konkurs till följd av denna exceptionella kris som drabbat företagen oberoende av deras affärsverksamhet. Programmet ska investera i företag som har förutsättningar att klara sig igenom de ekonomiska utmaningarna med hjälp av tilläggsfinansiering. Programmet kompletterar Tesis tidigare offentliggjorda finansieringsberedskap och höjer insatserna för att lösa företagens likviditetsproblem.

Programmet är tidsbundet och erbjuder snabb hjälp till företagens likviditetsproblem. Finansieringen kan sökas på Tesis webbplats från och med den 14 april 2020. Då publicerar Tesi också noggrannare information och anvisningar.

Mer information på Tesis webbplats

Sök till Tesis brofinansieringsprogram Venture Bridge

Genom programmet Venture Bridge investerar Tesi också i teknikföretag som söker internationell tillväxt och som redan tidigare har samlat in åtminstone en såddfinansieringsrunda från venture capital-investerare och till följd av coronakrisen varit tvungna att skjuta upp den kommande externa investeringsrundan. Investeringarna görs tillsammans och på samma villkor som för professionella venture capital-investerare. Investeringarna genomförs som konverteringslån, som konverteras till aktier i bolaget i samband med nästa investeringsrunda. På detta sätt kan investeringarna genomföras enligt en snabbare tidtabell än aktieplaceringarna. Tesis investeringar via programmet uppgår till mellan 0,25 och 2 miljoner euro och dessutom investerar privata investerare minst lika mycket kapital i målföretaget.

I coronaläget kompletterar Venture Bridge-programmet Tesis direkta venture capital-investeringsverksamhet, och därigenom utvidgas Tesis investeringsfokus tillfälligt till ett tidigare skede än normalt. Utöver Venture Bridge-programmet ökar Tesi sin volym i större venture capital-rundor i ett senare skede bland annat genom att utnyttja Europeiska investeringsbankens och Tesis gemensamma EFSI-investeringsprogram.

Mer information och ansökan på Tesis webbplats

Företagarens möjlighet till utkomstskydd för arbetslösa

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Lösningen gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Läs mer: Frågor och svar om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Stöden enligt bransch

Temporärt stöd till företag och jordbruk på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruspandemin

Det temporära stödet till företag på landsbygden och till jordbruket hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar till följd av coronaviruspandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Ytterligare information och ansökan på Livsmedelsverkets webbplats

Flexibilitet i företagets verksamhet

Lättnader i företagens skatteärenden

Räntesituationen kan medföra svårigheter för företagare, företag och bokförare när det gäller att sköta skatteärenden. Du kan ansöka om extra tid för företagets skattedeklaration hos Skatteförvaltningen t.ex. på grund av sjukdom och en förseningsavgift för mervärdesskattedeklarationen kan efterskänkas av grundad särskild anledning.

Om ditt företag har betalningssvårigheter, kan du ansöka om betalningsarrangemang för skatter på nya förenklade villkor. Du kan också söka ändring i förskottsskatten i Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst, om företagets resultat ser ut att bli mindre än beräknat.

Mer information och tjänster på Skatteförvaltningens webbplats