Hoppa till innehåll

Lagförslag på remiss: Nytt stöd för arrangörer av offentliga evenemang

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2021 16.36 | Publicerad på svenska 30.3.2021 kl. 15.07
Pressmeddelande

Regeringen bereder ett nytt stöd för etablerade evenemangsarrangörer. Evenemangsgarantin är en förhandsförbindelse som ges till en evenemangsarrangör för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget annulleras eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning för de faktiska kostnaderna. 

Arbets- och näringsministeriet inledde ett remissförfarande om lagförslaget 29.3.2021. Utlåtandena ska lämnas till utlåtande.fi senast 7.4.2021. Avsikten är att bestämmelser om evenemangsgarantin ska utfärdas som en del av lagen om kostnadsstöd i samband med beredningen av den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstöd.

Evenemangsgarantin gäller etablerade evenemangsarrangörer 

Statskontoret beviljar evenemangsgarantin till evenemangsarrangörer. Evenemangsgarantin ska gälla en offentlig tillställning som ordnas 1.6–30.9.2021 och som följer de principer som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt för ordnande av ansvarsfulla evenemang i coronaläget. 

Förslaget gäller etablerade, professionella anordnare av offentliga evenemang och årliga publikevenemang som ordnas av dem och som omfattar minst 200 personer. För att en arrangör ska anses vara professionell förutsätts bland annat att arrangören har anställd personal för att ordna evenemanget. 

Till de etablerade publikevenemangen hör till exempel konst- och kulturfestivaler, konserter och utställningar som inte ordnas som en del av evenemangsverksamheten året om samt andliga evenemang som är öppna för allmänheten. 

Yrkesmässig verksamhet är inte till exempel sådan småskalig evenemangsverksamhet som ordnas som hobbyverksamhet eller som föreningens medelanskaffning. Evenemangsgarantin gäller inte evenemangsverksamhet året om, såsom föreställnings-, konsert- och teaterverksamhet året om eller idrottsevenemang i serieform. 

Evenemangsgarantin baserar sig på evenemangets kostnader

Evenemangsarrangören ska i sin ansökan bland annat uppge den planerade kostnadskalkylen för evenemanget, underleverantörerna i anslutning till evenemanget och deras andel av kostnaderna samt en redogörelse för sin tidigare, etablerade och yrkesmässiga verksamhet inom evenemangsbranschen. Ersättning kan fås endast för kostnader som uppgetts på förhand och faktiska kostnader.

Om ett evenemang annulleras helt med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, ersätts genom evenemangsgarantin som kostnadsstöd till garantitagaren 70 procent av de faktiska kostnader som uppgetts på förhand. 

Evenemanget kan också vara väsentligt mindre enligt lag eller myndighetsföreskrifter, varvid högst hälften av det planerade antalet deltagare i evenemanget har kunnat delta. Då kan ett mindre belopp av kostnaderna ersättas genom evenemangsgarantin. 

De stöd som beviljats enligt Europeiska kommissionens samma tillfälliga regler om statligt stöd får sammanlagt inte överstiga 1,8 miljoner euro. 

Efter remissbehandlingen färdigställs lagförslaget vid arbets- och näringsministeriet. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen i april. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2021, varefter Statskontoret så snart som möjligt kan börja bevilja evenemangsgaranti. 

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Riitta Kaivosoja, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0129

Tillbaka till toppen