Hoppa till innehåll

Lagförslag på remiss: Rekryteringsstödets effekter på sysselsättningen utreds genom ett försök

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2021 11.49
Pressmeddelande

Regeringen ämnar genomföra ett försök med rekryteringsstöd som syftar till att skapa nya arbetsgivarföretag genom att sänka tröskeln för rekrytering i företag där det utöver företagare inte finns utomstående arbetstagare. Målet är att främja företagsverksamhetens tillväxt och sysselsättningen i företag. Med hjälp av försöket inhämtas information om huruvida det rekryteringsstöd som beviljats företag har ovan nämnda konsekvenser.

Arbets- och näringsministeriet har sänt utkastet till regeringsproposition på remiss. Utlåtanden kan lämnas fram till den 21 juni 2021.

Företag som väljs till försöket med rekryteringsstöd och stödbelopp

Målgrupp för försöket är företag som inte under de senaste 12 månaderna har haft utomstående avlönad arbetskraft och vars omsättning år 2021 är minst 15 000 men högst en miljon euro. Till målgruppen ska inte höra företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är primär jordbruksproduktion, fiske eller vattenbruk. I målgruppen görs också vissa andra avgränsningar.

Enligt förslaget ska försöket genomföras som ett kontrollerat försök, där det genom slumpmässigt urval bland de företag som hör till målgruppen tas ut en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Företag som hör till försöksgruppen erbjuds möjlighet till rekryteringsstöd. Om färre än 900 företag utnyttjar stödet i den första fasen av försöket, erbjuds stöd förutom till försöksgruppen i den första fasen också till en ny försöksgrupp. Gruppen bildas genom att man vid inledningen av den andra fasen randomiserar de företag som hör till målgruppen. Samma företag kan inte delta både i den första och det andra fasen av försöket. 

Rekryteringsstöd beviljas som stöd av mindre betydelse, som företaget kan få av olika stödbeviljare till ett belopp av sammanlagt högst 200 000 euro under tre beskattningsår. Beloppet av stöd till ett företag är enligt förslaget 10 000 euro, och stödet betalas på grundval av de faktiska lönekostnaderna. Stöd betalas till ett belopp av 50 procent av de anställdas löner under högst 12 månader från den tidpunkt då den första arbetstagaren inledde sitt anställningsförhållande, dock tidigast från den tidpunkt då stödet söktes.

För att trygga rätten till information föreslås ändringar också i andra lagar

För att trygga den rätt till information som behövs för att genomföra försöket föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om inkomstdatasystemet och straffregisterlagen ändras temporärt. 

Vid beviljande och utbetalning av rekryteringsstöd kan man utnyttja uppgifterna i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem och i inkomstdatasystemet. Rättsregistercentralen ska vid behov ur straffregistret få lämna ut sådana uppgifter om straffrättsliga påföljder i anslutning till anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd som behövs för att kontrollera förutsättningarna för stöd. 

Försöket inleds i mars 2022 och pågår i knappt två år

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2022. Lagen om ett försök med rekryteringsstöd ska till huvudsakliga delar vara i kraft till och med den 31 december 2023. Bestämmelserna om återkrav, utlämnande av uppgifter och rätt att få uppgifter, registrering av uppgifter, ändringssökande samt uppföljning och utvärdering av försöket föreslås dock vara i kraft till och med den 31 december 2033.

Ytterligare information:
Ville Heinonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7047
Kirsi Hyttinen, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8263

Tillbaka till toppen