Hoppa till innehåll

Lagutkast om ursprungsgarantier för energi på remiss – ny lag förbättrar kundens möjligheter att säkerställa ursprunget för den energi som han eller hon köper

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2020 15.06
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition med förslag till ursprungsgarantier för energi. Genom den föreslagna lagen utvidgas systemet med ursprungsgarantier för el till gas och väte samt värme och kyla. Syftet med propositionen är att förbättra kundernas möjligheter att påverka ursprunget för den energi som de förbrukar genom ett tillförlitligt system.

Med hjälp av ursprungsgarantin kan till exempel konsumenter lätt försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor.

Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi

Remisstiden löper ut måndagen den 24 augusti 2020. Därefter fortsätter beredningen av lagarna som tjänsteuppdrag vid arbets - och näringsministeriet. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen för behandling i oktober.

Kravet på ursprungsgaranti utvidgas till att omfatta gas, väte, värme och kyla som produceras från förnybara energikällor – också el som produceras med kärnkraft omfattas av ursprungsgarantin

För närvarande krävs ursprungsgaranti av elförsäljare som säljer eller marknadsför el som förnybar. Enligt lagförslaget ska ursprungsgaranti i fortsättningen krävas även av aktörer som säljer och marknadsför förnybar gas och vätgas samt på motsvarande sätt av aktörer som säljer och marknadsför förnybar uppvärmning och nedkylning. Ursprungsgaranti krävs inte om energin inte säljs och marknadsförs som förnybar.

I lagutkastet föreslås dessutom att det av försäljare av el som producerats med kärnkraft ska krävas ursprungsgaranti om de säljer och marknadsför el som uttryckligen producerats med kärnkraft. På samma sätt ska ursprungsgaranti krävas av försäljare av uppvärmning och kylning som säljer och marknadsför spillvärme eller spillkyla som spillvärme eller spillkyla. Det har ansetts finnas behov av ursprungsgarantier för el som producerats med kärnkraft samt spillvärme och spillkyla, eftersom också dessa energiformer är intressanta ur kundernas synvinkel på grund av de låga utsläppen.

Regleringen gäller utöver energiförsäljare även producenter och användare av dem med vissa undantag. Till exempel ett företag som använder förnybar el i sin produktion kan i sin marknadsföring uppge att företaget har använt förnybar el vid tillverkningen av produkten, om den förnybara elen har certifierats genom ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier ska dock inte vara obligatoriska i situationer där det inte råder oklarhet om energikällans ursprung, till exempel om köpcentret själv använder el som produceras av solpaneler på köpcentrets tak.

Det huvudsakliga syftet med lagförslaget är att genomföra EU:s reviderade direktiv om förnybar energi (RED II). Ett av målen för EU:s klimat- och energipolitik är att höja andelen förnybar energi i EU till 32 procent fram till 2030. Genom propositionen om ursprungsgarantier genomförs också bestämmelserna om angivande av elens ursprung i elmarknadsdirektivet. I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om ursprungsgarantier för energi och att den gällande lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs. Lagen om ursprungsgarantier för energi avses träda i kraft den 1 juni 2021.

Ursprungsgarantier beviljas av de registeransvariga, och det föreslås tre aktörer. För systemet med ursprungsgarantier för el ansvarar stamnätsinnehavaren Fingrid Abp, som också för närvarande är registeransvarig för el. Den registeransvarige som ansvarar för systemet med ursprungsgarantier för gas är innehavaren av överföringsnätet för gas Gasgrid Finland Oy. Energimyndigheten ska vara registeransvarig för uppvärmning och kylning. Energimyndigheten ska också övervaka att lagen om ursprungsgarantier iakttas, såsom beviljandet av ursprungsgarantier.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 0706 (anträffbar 6–23.7 och 3–7.8)
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 475 7725 (anträffbar t.o.m. 10.7 och fr.o.m. 13.8)
Kanerva Sunila, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 476 3576 (anträffbar t.o.m. 10.7 och fr.o.m. 14.8)

Tillbaka till toppen