Hyppää sisältöön

Lakiluonnos energian alkuperätakuista lausunnolle – uusi laki parantaa asiakkaan mahdollisuuksia varmistaa ostamansa energian alkuperä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2020 15.06
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi energian alkuperätakuista. Ehdotetulla lailla sähkön alkuperätakuujärjestelmä laajennettaisiin kaasuun ja vetyyn sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Esityksen tavoitteena on parantaa asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa kuluttamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta.

Alkuperätakuun avulla esimerkiksi kuluttajat voivat varmistua helposti siitä, että uusiutuvana markkinoitu ja myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Lausuntopyyntö on osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntoaika päättyy maanantaina 24.8.2020. Sen jälkeen lakien valmistelu jatkuu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi lokakuussa.

Vaatimus alkuperätakuusta laajenisi uusiutuvilla tuotettavaan kaasuun, vetyyn, lämmitykseen ja jäähdytykseen – myös ydinvoimalla tuotetulle sähkölle alkuperätakuu

Nykyisin alkuperätakuu vaaditaan sähkön myyjiltä, jotka myyvät tai markkinoivat sähköä uusiutuvana. Lakiehdotuksen mukaan alkuperätakuu vaadittaisiin jatkossa myös uusiutuvaa kaasua ja vetyä myyviltä ja markkinoivilta toimijoilta sekä vastaavasti uusiutuvan lämmityksen ja jäähdytyksen toimijoilta. Alkuperätakuuta ei vaadittaisi, jos energiaa ei myytäisi ja markkinoitaisi uusiutuvana.

Lisäksi lakiluonnoksessa esitetään, että ydinvoimalla tuotetun sähkön myyjiltä vaadittaisiin alkuperätakuu, jos ne myisivät ja markkinoisivat sähköä nimenomaan ydinvoimalla tuotettuna ja samoin alkuperätakuu vaadittaisiin lämmityksen ja jäähdytyksen myyjiltä, jotka myisivät ja markkinoisivat hukkalämpöä- tai kylmää hukkalämpönä- tai kylmänä. Ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä hukkalämmön ja -kylmän alkuperätakuille on nähty tarve, koska myös nämä energiamuodot ovat asiakkaiden kannalta kiinnostavia alhaisten päästöjensä takia.

Sääntely koskisi energianmyyjien lisäksi myös sen tuottajia ja käyttäjiä tietyin poikkeuksin. Esimerkiksi uusiutuvaa sähköä tuotannossaan käyttävä yritys voisi markkinoinnissaan kertoa käyttäneensä tuotteen valmistuksessa uusiutuvaa sähköä, jos sähkön uusiutuvuus on varmennettu alkuperätakuilla. Alkuperätakuut eivät kuitenkaan olisi pakollisia tilanteissa, joissa energian alkuperästä ei ole epäselvyyttä, esimerkiksi jos kauppakeskus käyttää itse kauppakeskuksen katolla sijaitsevien aurinkopaneelien tuottamaa sähköä.

Lakiehdotuksen pääasiallinen tavoite on EU:n uudistetun uusiutuvan energian direktiivin (RED II) täytäntöönpano. Yksi EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteista on nostaa uusiutuvan energian osuus EU:ssa 32 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Alkuperätakuita koskevalla esityksellä toimeenpannaan myös sähkömarkkinadirektiivin mukaisia säännöksiä sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki energian alkuperätakuista ja kumottavaksi voimassa oleva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Laki energian alkuperätakuista on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2021.

Alkuperätakuita myöntäisivät rekisterinpitäjät, joiksi ehdotetaan kolmea toimijaa. Sähkön alkuperätakuujärjestelmästä vastaisi kantaverkonhaltija Fingrid Oyj, joka toimii sähkön rekisterinpitäjänä myös nykyisin. Kaasun alkuperätakuujärjestelmästä vastaava rekisterinpitäjä olisi kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy. Lämmityksen ja jäähdytyksen rekisterinpitäjänä toimisi Energiavirasto, joka myös valvoisi alkuperätakuulain noudattamista, kuten alkuperätakuiden myöntämistä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706 (paikalla 6.7.-23.7. ja 3.-7.8.)
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 050 475 7725 (paikalla 10.7. asti ja 13.8. alkaen)
erityisasiantuntija Kanerva Sunila, TEM, puh. 050 476 3576 (paikalla 10.7. asti ja 14.8. alkaen)

 
Sivun alkuun