Hoppa till innehåll

Lagberedningen fortsätter: Syftet är att koncentrera uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa inom arbets- och näringsförvaltningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2020 9.31 | Publicerad på svenska 21.4.2020 kl. 16.02
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har utrett möjligheten att överföra uppgifter som anknyter till genomförandet av arbets- och näringsbyråernas system för utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet till Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna. Det har framgått under beredningen att överföringen av uppgifterna skulle öka kostnaderna betydligt. På grund av detta och de kommunala sysselsättningsförsöken fortsätter man beredningen så att de uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa koncentreras inom arbets- och näringsförvaltningen.

Koncentreringen av uppgifterna inom arbets- och näringsförvaltningen utjämnar arbets- och näringsbyråernas arbetsvolym. Detta å sin sida förenhetligar behandlingstiderna och tillämpningen av lagstiftningen i fråga om utkomstskyddsärenden.

Koncentreringen av uppgifterna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa inom arbets- och näringsförvaltningen innebär i praktiken att uppgifterna samlas till enheten för utkomstskydd för arbetslösa, som ska finnas i anslutning till en arbets- och näringsbyrå och separat från kundbetjäningen. Det är möjligt att ordna verksamheten vid enheten så att personalen fortsätter att arbeta på sina nuvarande orter.

Erfarenheter av kommunala sysselsättningsförsök ska beaktas

Arbets- och näringsministeriet fortsätter för närvarande beredningen av de kommunala sysselsättningsförsöken. I försöken ska en betydande andel av arbets- och näringsbyråns kunder, resurser och befogenheter överföras till de kommuner som deltar i försöken. Samtidigt med de kommunala försöken bereder ministeriet en proposition om ordnande av arbets- och näringstjänsterna efter den försöksperiod som går ut 2023.

I samband med att koncentrationen av de uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa bereds utvärderas fördelningen av befogenheterna som gäller uppgifterna mellan arbets- och näringsbyråerna och de försökskommuner som deltar i kommunförsöken. Dessutom kan resultaten från de kommunala sysselsättningsförsöken i sinom tid beaktas när genomförandet av systemet för utkomstskydd för arbetslösa utvecklas. Behovet att utveckla genomförandet kan även påverkas av den framtida reformen av den sociala tryggheten.

Regeringens proposition om centralisering av de uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa kan lämnas till riksdagen tidigast hösten 2020. Måltidpunkten för ikraftträdandet beslutas senare.

Ytterligare upplysningar:
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082

Tillbaka till toppen