Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagen om stöd och gottgörelse till restauranger stadfäst – målet är att lagen ska träda i kraft den 5 juni

Arbets- och näringsministeriet
29.5.2020 17.00 | Publicerad på svenska 1.6.2020 kl. 15.59
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 29 maj 2020 lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag. Statsrådet utfärdar en förordning om ikraftträdandet under den första veckan i juni. Lagen avses träda i kraft den 5 juni 2020.

I samband med att restaurangerna stängdes förutsatte riksdagen att restaurangerna kompenseras skäligt för begränsningarna och vidtar åtgärder som mildrar konsekvenserna. Den modell som regeringen lägger fram för riksdagen består av två delar, av vilka den ena stöder företag i fråga om sysselsättning och den andra kompenserar begränsningar och stöder företag i skötseln av oflexibla kostnader.

Lagen ändrades vid riksdagsbehandlingen så att stöd för återanställning också kan fås för anställning av hyrda arbetstagare. Dessutom ändrades beräkningsmodellen för kompensationsbeloppet så att säsongsvariationerna beaktas bättre vid bedömningen av förändringen i försäljningen.

En förutsättning för att lagen ska träda i kraft är att stödmodellen godkänns av Europeiska kommissionen. Den 28 maj 2020 antog kommissionen ett beslut och ansåg att det stöd och den kompensation som Finland beviljat restaurangerna är i linje med EU:s regler för den inre marknaden.

Noggranna anvisningar för företagen

Företagen får detaljerade anvisningar om hur företagaren ska förfara för att få stöd eller gottgörelse. Anvisningarna publiceras senast den dag då lagen träder i kraft på webbplatsen för utvecklings- och förvaltningscentret, som ansvarar för beviljande och utbetalning av stöd och gottgörelse. UF-centret är närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Gottgörelsen betalas till företagen i form av en massutbetalning, i regel utan ansökan, på basis av de företagsspecifika mervärdesskatteuppgifter som fås från Skatteförvaltningen. Den första posten betalas så snabbt som möjligt efter ikraftträdandet av lagen.

Erhållandet av stöd för återanställning förutsätter att man fyller i en elektronisk ansökan. Ansökningstiden börjar så snabbt som möjligt efter att lagen trätt i kraft.

Mer information:

Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3333

Tillbaka till toppen