Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagförslag främjar skapandet av en regional naturgasmarknad och bygger förbindelser med EU:s inre marknad för gas

Arbets- och näringsministeriet
5.12.2018 11.16
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 5 december 2018 en proposition med förslag till ändring av naturgasmarknadslagen. Till lagen ska fogas bestämmelser om nedsättningar av överföringsavgifterna för naturgassystemets utlandsförbindelser som bryter naturgassystemets isolering och bestämmelser om skapande av ett regionalt inmatnings- och uttagssystem som omfattar två eller flera EU-medlemsstater.

Enligt lagförslaget ska det vara möjligt att inte ta ut någon överföringsavgift för inmatnings- och uttagspunkten i förbindelsledningen Balticconnector, som bryter det finska naturgassystemets isolering, om avståendet från att ta ut avgift grundar sig på en internationell förpliktelse eller ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller på ett avtal mellan överföringsnätsinnehavare som baserar sig på ömsesidiga marknadsbetingelser.

Till lagen fogas dessutom bestämmelser om skapande av ett regionalt inmatnings- och uttagssystem, som omfattar två eller flera EU-staters naturgassystem.

Skapandet av ett regionalt inmatnings- och uttagssystem eller tariffarrangemang främjar den regionala konkurrensen inom naturgashandeln och jämnar ut skillnaderna mellan partipriserna på naturgas inom området. Arrangemangen främjar möjligheterna för företagen i naturgasbranschen och slutförbrukarna av gas att dela upp sin gasanskaffning mellan olika leveranskällor och att utnyttja naturgasdepån i Lettland och LGN-terminalen i Litauen. De regionala arrangemangen höjer kapacitetsutnyttjandet i fråga om förbindelseledningen Balticconnector.

I lagen ges Energimyndigheten en tidsbestämd behörighet för åren 2020 och 2021 att i anslutning till öppnandet av naturgasmarknaden för konkurrens fastställa överföringsavgifter för naturgassystemets utlandsförbindelser och andra villkor för överföringstjänsten i samband med utlandsförbindelserna. Den sista möjliga tidpunkten för publicering av överföringsavgifter enligt det inmatnings- och uttagssystem som träder i kraft vid ingången av år 2020 ska skjutas upp med två månader fram till utgången av juni 2019.

Ytterligare upplysningar:
Petteri Kuuva, industriråd, ANM, tfn 029 506 4819

Tillbaka till toppen