Hoppa till innehåll

Tiden för meddelande om permittering och samarbetsförhandlingarnas längd förkortas temporärt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2020 14.42 | Publicerad på svenska 31.3.2020 kl. 15.43
Pressmeddelande

De ändringar som görs i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag är i kraft 1 april–30 juni 2020. Syftet är att arbetsgivare snabbare än för närvarande ska kunna anpassa sin verksamhet i ett läge där coronavirusepidemin lett till en plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan på produkter och tjänster.

Riksdagen godkände regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagarna den 30 mars 2020. Republikens president stadfäste lagändringarna den 31 mars 2020.

Temporära ändringar som påverkar företag och arbetstagare

  • Tiden för meddelande om permittering förkortas: arbetsgivaren ska ge arbetstagaren meddelande om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar.
  • Samarbetsförhandlingarnas längd vid permittering förkortas: förhandlingarnas längd är minst fem dagar.
  • Det blir möjligt att permittera visstidsanställda: arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare.
  • Hävning av ett arbetsavtal under prövotiden underlättas: arbetsgivaren kan häva ett arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.
  • Återanställningsskyldigheten förlängs: arbetsgivaren är skyldig att under nio månader återanställa en arbetstagare, om arbetstagaren sagts upp 1 april–30 juni av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.

Till de delar som det i ett riksomfattande kollektivavtal har avtalats om minimiförhandlingstider som är längre eller kortare än fem dagar, iakttas förhandlingstider och tider för meddelande om permittering i kollektivavtalen. Detsamma gäller också kollektivavtalens bestämmelser om tiden för återanställningsskyldighet. I merparten, cirka 90 procent av kollektivavtalen, har de temporära ändringarna enligt de nya bestämmelserna redan införts.

Ett snabbare inledande av permitteringar än nuförtiden inverkar på löntagarnas utkomst. Social- och hälsovårdsministeriet bereder för närvarande en regeringsproposition som bland annat tryggar utkomsten för en permitterad arbetstagare. Om lämnandet av propositionen meddelas senare. Dessutom träder en temporär ändring som gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa i kraft den 1 april 2020 som förlänger den permitterades rätt till arbetslöshetsförmåner. Den permitterade har rätt till arbetslöshetsförmån trots företagsverksamhet eller studier.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8937
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9001

Tillbaka till toppen