Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Slutspurt för att genomföra projekt finansierade av EU:s strukturfonder under programperioden 2014–2020

Arbets- och näringsministeriet
6.2.2020 14.00 | Publicerad på svenska 6.2.2020 kl. 16.44
Pressmeddelande

Regeringen fattade den 6 februari 2020 beslut om hur finansieringen ur EU:s strukturfonder och den statliga finansieringen ska fördelas för att genomföra återstoden av Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Den finansiering på 48 miljoner euro som nu delas ut från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) är finansiering som blivit oanvänd i tidigare strukturfondsprojekt. Dessutom delas det ut ny ESF-finansiering på 26 miljoner euro för riksomfattande verksamhet.

Finansieringen används till att stödja främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning. ERUF-finansiering riktas i synnerhet till forskning, utveckling och innovationer (FoUI) som skapar jobb och till projekt som främjar koldioxidsnålhet. Genom åtgärderna i de ESF-finansierade projekten förbättras tillgången på kompetent arbetskraft samt delaktigheten. För att öka delaktigheten uppmuntras projektaktörerna till nya typer av försök. I regionerna är det Närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden som beslutar om användningen av finansieringen.

Utöver detta beslutade regeringen den 6 februari 2020 att ändra målnivåerna för vissa avkastningsindikatorer i strukturfondsprogrammet 2014–2020 och programmets budgetramar. De nya målen och finansieringen sätts på en realistisk nivå utifrån hur programperioden hittills har genomförts. På detta sätt säkerställer man att programmet genomförs på ett målinriktat och sporrande sätt ända till slutet.

De beslut som fattats syftar till att genomföra strukturfondsprogramperioden 2014–2020 fullt ut och till att säkerställa att Finland får så stor finansiering som möjligt av Europeiska kommissionen.

Den offentliga finansieringen i strukturfondsprogrammet 2014–2020 uppgår till cirka 2,6 miljarder euro, varav EU:s andel utgör hälften. I slutet av 2019 hade 85 procent av budgetramen reserverats för drygt 7 500 projekt som har inletts under programperioden. Före utgången av 2019 hade utbetalningar till projekt gjorts till ett belopp av 1,3 miljarder euro (den offentliga finansieringen sammanlagt). Fram till utgången av 2019 hade det uppstått nästan 8 000 nya jobb och drygt 400 nya företag. Dessutom har över 273 000 personer deltagit i projekt som främjar sysselsättning, kompetens och delaktighet.

Sammantaget är Finland fortfarande ett av de bästa länderna i en EU-jämförelse om genomförandegraden av strukturfondsprogrammet. I slutet av september 2019 var Finland i fråga om utbetalningen av ERUF-stöd trea med en nivå på 47 procent efter Cypern och Nederländerna. För ESF-finansieringens del intog Finland en femte plats med en utbetalningsnivå på 48 procent föregången av Luxemburg, Cypern, Nederländerna och Tyskland.

Ytterligare information:
Päivi Poikola, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7160

Tillbaka till toppen