Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utkastet till ny arbetstidslag till rådet för bedömning av lagstiftningen

Arbets- och näringsministeriet
21.5.2018 15.51 | Publicerad på svenska 22.5.2018 kl. 16.46
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet lämnade i dag den 21 maj 2018 utkastet till regeringsproposition med förslag till ny arbetstidslag för utvärdering i rådet för bedömning av lagstiftningen. Reformen syftar till att uppdatera den nuvarande lagen så att den motsvarar arbetslivets behov på 2020-talet.

I reformen tryggas arbetstidsskyddet för arbetstagare, men samtidigt skapas utrymme för samtyckesbaserad flexibilitet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Flexibiliteten tjänar arbetstagarens behov av att samordna privatlivets och arbetets krav såväl som arbetsgivarens produktionsrelaterade behov.

I lagen beaktas också de möjligheter att arbeta oberoende av tid och plats som den teknologiska utvecklingen ger, men samtidigt förutsätts att arbetstidsskyddet förverkligas.

Lagen ska tillämpas på arbetstagare, tjänstemän och tjänsteinnehavare som behöver arbetstidsskydd. Utanför tillämpningsområdet lämnas endast sådana löntagare som helt självständigt kan besluta om sin arbetstid och därigenom själva sörja för sitt arbetstidsskydd. Tillämpningsområdet uppfyller de krav som ställs i EU:s arbetstidsdirektiv.

Utökad flextid i arbete som är oberoende av tid och plats

Lagen ska innehålla bestämmelser om ett nytt arbetstidsarrangemang med utökad flextid. Där ska minst hälften av arbetstiden vara sådan att arbetstagaren självständigt kan bestämma dess förläggning och arbetsstället. Utökad flextid kan införas genom avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Den utökade flextiden lämpar sig väl i synnerhet för expertuppgifter, där arbetets mål och totala tidtabell är viktigare än arbetstidens förläggning.

Till arbetstidslagen ska fogas bestämmelser om arbetstidsbank, som möjliggör införande av en lagstadgad arbetstidsbank på alla arbetsplatser, oberoende av om det finns bestämmelser om arbetstidsbank i det kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren. Med arbetstidsbank avses ett system för samordning av arbetstid och ledig tid, där arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledighet kan sparas och kombineras. Bestämmelsen om arbetstidsbank ökar arbetstagarnas möjligheter att tjäna in längre ledigheter och att samordna arbetets och privatlivets behov.

Bestämmelserna om avtalsbaserad arbetstid möjliggör överenskommelse om arbetstider som är flexiblare än i nuläget. Genom företagsspecifika kollektivavtal kan det överenskommas om arrangemang för ordinarie arbetstid under en utjämningsperiod på 52 veckor. Arbetsplatserna ska ha större möjligheter än i nuläget att avtala om ordinarie arbetstid genom avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det får också avtalas om flextid i större omfattning än för närvarande.

Dessutom har regleringen och sättet att skriva lagen förtydligats och uppdaterats. De krav som ställs i EU:s arbetstidsdirektiv har beaktats i propositionen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen ger ett utlåtande i ärendet inom fyra veckor.

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kröger, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 8937

Tillbaka till toppen