Hyppää sisältöön

Luonnos uudesta työaikalaista lainsäädännön arviointineuvostoon

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2018 15.51
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on 21.5.2018 antanut lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi hallituksen esitysluonnoksen uudeksi työaikalaiksi. Uudistuksen tavoitteena on päivittää nykyinen laki 2020-luvun työelämän tarpeisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään 21.5.2018 antanut lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi hallituksen esitysluonnoksen uudeksi työaikalaiksi. Uudistuksen tavoitteena on päivittää nykyinen laki 2020-luvun työelämän tarpeisiin.

Uudistuksessa turvataan työntekijöiden työaikasuojelu, mutta samalla luodaan sijaa työntekijän ja työnantajan välisiin yhteisymmärrykseen perustuviin joustoihin. Joustot palvelisivat työntekijän tarpeita sovittaa yhteen yksityiselämän ja työn vaatimuksia samoin kuin työnantajan tuotannollisia tarpeita.

Laissa huomioitaisiin myös teknologisen kehityksen suomat mahdollisuudet tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta, mutta samalla edellytettäisiin työaikasuojelun toteutumista.

Lakia sovellettaisiin työaikasuojelun tarpeessa oleviin työntekijöihin, virkamiehiin ja viranhaltijoihin. Soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät vain sellaiset palkansaajat, jotka voivat täysin itsenäisesti päättää työajastaan ja sen myötä he voivat itse huolehtia työaikasuojelustaan. Soveltamisala täyttäisi EU:n työaikadirektiivin vaatimukset.

Joustotyöaika ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä

Laissa säädettäisiin uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikajärjestelystä, jossa vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää. Joustotyöaika voitaisiin ottaa käyttöön työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Joustotyöaika soveltuisi hyvin erityisesti asiantuntijatehtäviin, joissa työajan sijoittelua tärkeämpää ovat työn tavoitteet ja kokonaisaikataulu.

Työaikalakiin lisättäisiin työaikapankkia koskevat säännökset, jotka mahdollistavat lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sopimisen kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työaikapankilla tarkoitettaisiin työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Työaikapankkia koskeva säännös lisäisi työntekijän mahdollisuuksia kerryttää pidempiaikaisia vapaita ja sovittaa yhteen työn ja yksityiselämän tarpeita.

Sopimukseen perustuvaa työaikaa koskevat säännökset mahdollistaisivat nykyistä joustavammista työajoista sopimisen. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voitaisiin sopia säännöllisen työajan järjestelyistä 52 viikon tasoittumisjaksolla. Työpaikalla käytössä olisi nykyistä laajemmat mahdollisuudet sopia säännöllisestä työajasta työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Myös liukuvasta työajasta saisi sopia nykyistä väljemmissä puitteissa.

Lisäksi sääntelyä ja lain kirjoitustapaa on kauttaaltaan selkeytetty ja ajantasaistettu. Esityksessä on otettu huomioon EU:n työaikadirektiivin asettamat vaatimukset.

Arviointineuvosto antaa asiassa lausunnon neljän viikon kuluessa.

Lakiluonnos

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, p. 029 504 8937

 
Sivun alkuun