Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kompensation för finansiering av audiovisuella produktioner

Arbets- och näringsministeriet
29.12.2016 16.30 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 10.15
Pressmeddelande

En stödordning som gäller kompensation för audiovisuella produktioner tas i bruk den 1 januari 2017. Stödordningen innebär att ett filmproduktionsbolag kan betalas kompensation för de löner som det betalat och de tjänster som det köpt i Finland. Detta ökar affärsverksamheten inom den audiovisuella branschen och medför sysselsättningseffekter även ute i regionerna.

Statsrådet godkände den 29 december 2016 en förordning som gäller finansiering av audiovisuella produktioner. Det är fråga om ett kompensationssystem för vilket riksdagen i statsbudgeten för 2017 har reserverat sammanlagt 10 miljoner euro. Innovationsfinansieringsverket Tekes ansvarar för administreringen och utbetalningen av kompensationen.

Det bedöms att kompensationen kommer att medföra större produktion och fler arbetstillfällen inom branschen, som är mycket arbetskraftsintensiv. I Finland består cirka 70 % av produktionskostnaderna av arbetskraftskostnader. Den sammanlagda budgeten för de filmer som Finlands filmstiftelse finansierade i Finland 2015 uppgick till cirka 42 miljoner euro. Enligt en utredning som gäller situationen i Finland kan kompensationen i bästa fall innebära att produktionsvolymerna inom några år fördubblas så att motsvarande summa blir över 80 miljoner euro. En ökad produktion förbättrar utvecklingen inom branschen och innebär fler arbetstillfällen på olika håll i Finland, eftersom internationella produktioner spelas in där det finns lämpliga inspelningsplatser och fungerande tjänster. Produktionsbolag i landskapen skulle kunna agera som tjänsteproduktionsföretag i synnerhet i samband med internationella produktioner.

När en audiovisuell produktion görs, behövs utöver yrkesfolk inom kulturbranschen så gott som alltid också tjänster inom ljud- och bildupptagningsapparatur, digital bild- och ljudbehandling, byggnad och inredning, hår och makeup, sömnad och beklädnad, logistik och transport samt restaurang och catering. Med hjälp av kompensationssystemet kan man erbjuda nya arbetstillfällen i synnerhet inom sådana branscher och regioner där arbetet är säsongsbetonat och där utbudet av arbetstillfällen även i övrigt är litet.

Kompensationssystemet har dessutom effekter på utvecklingen av det internationella kunnandet bland de som arbetar inom den audiovisuella branschen och de företag som erbjuder tjänster inom branschen. Om man kan locka internationella produktioner till Finland stärks kompetensen inom branschen och förbättras möjligheterna för finländska företag inom den audiovisuella branschen att bygga upp internationella nätverk. De nätverk som skapas underlättar för sin del exportsträvan för den finländska audiovisuella branschen.

Vid Innovationsfinansieringsverket Tekes väntar man sig att de första ansökningarna kommer in redan under årets första vecka. Stödordningen har väckt internationellt intresse, eftersom Finland utöver finansieringen har en fungerande infrastruktur och högklassigt kunnande att erbjuda. Målet är att locka hit stora internationella produktioner som också ger stor synlighet och därmed främjar Finlandsbilden ute i världen.

Ytterligare upplysningar:
Petra Tarjanne, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3691

Team Finland
Tillbaka till toppen