Hoppa till innehåll

Man vill göra det lättare för internationella studerande att stanna i Finland – regeringen föreslår lagändringar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 16.40
Pressmeddelande
Internationella studerande arbetar vid ett laboratorium.

Finland strävar efter att locka betydligt fler internationella experter. En regeringsproposition som överlämnats till riksdagen gör det möjligt för studerande från utlandet att i fortsättningen få uppehållstillstånd för hela sin studietid. Den nya lagen förbättrar också möjligheterna att söka arbete efter studierna.   

Regeringens proposition med förslag till ändringar i fråga om uppehållstillstånd för studerande underlättar avläggandet av studierna, eftersom den studerande i fortsättningen ska få tillstånd för hela sin studietid. Även utländska studerandes rätt att arbeta vid sidan av sina studier ska förbättras. 

Tillståndsslaget för studerande som avlägger högskoleexamen ändras enligt den nya lagen från tillfälligt (B) till kontinuerligt (A), vilket gör det lättare att få permanent uppehållstillstånd. Även deras familjemedlemmar får A-tillstånd enligt lagreformen. 

Utexaminerade kan lättare söka arbete

Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas studerande som avlagt examen och forskare som slutfört sin forskning, det vill säga ett s.k. tillstånd för sökande av arbete, förlängs i samband med lagreformen till två år. Tillståndet behöver inte användas genast, utan det kan sökas inom fem år från det att giltighetstiden för uppehållstillståndet har löpt ut.

Möjligheten att bevilja doktorander ett längre uppehållstillstånd utreds också 2022. Målsättningen är att en regeringsproposition om detta ska kunna överlämnas ännu under den här regeringsperioden.

"Regeringen vill göra det lättare för internationella studerande och forskare att stanna i Finland genom att göra tillståndsförfarandena smidigare. Den nya lagen gör det möjligt för dem som studerat att bättre än för närvarande söka jobb här och gör säkert också Finland mer attraktivt i konkurrensen om internationella experter”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

Den studerande svarar fortfarande för sin egen försörjning 

Av den studerande krävs fortfarande en utredning om tryggad försörjning, men endast för ett år. Den studerande ska dock kunna svara för sin försörjning under hela vistelsen. Kravet på försörjning övervakas också under giltighetstiden för uppehållstillståndet.

Ändringen påverkar inte heller skyldigheten att betala terminsavgifter, som fortfarande ska tas ut av studerande från tredjeländer som kommer till Finland.  

Den nya lagen svarar bättre mot näringslivets behov

Enligt propositionen ska uppehållstillstånd av samma typ sammanföras i lagen. Eftersom en del av bestämmelserna om uppehållstillstånd grundar sig på EU-bestämmelser, ska det i den nya lagen nationellt föreskrivas om tillstånd för studerande, forskare, praktikanter och frivilliga så att lagen bättre motsvarar näringslivets och utbildningens behov. Asylsökande kan åter ansöka om uppehållstillstånd på basis av studier. 

Statsrådet behandlade vid sitt sammanträde den 16 december propositionen med förslag till kommande ändringar i uppehållstillstånden. Lagen avses träda i kraft den 1 april 2022.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, specialmedarbetare, tfn  029 504 7372
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare, tfn 029 504 7355 
Ariann Grandell, specialsakkunnig, tfn 029 504 7020

Tillbaka till toppen