Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lindström: De politiska åtgärderna måste ses över för att bättre svara mot den framtida arbetsmarknadens behov

Arbets- och näringsministeriet
5.9.2016 13.00
Pressmeddelande

– Våra arbetsmarknader påverkas av globaliseringen samt demografiska och teknologiska förändringar. Nya möjligheter måste utnyttjas och det måste ses till att ingen lämnas utanför. Social rättvisa och anständiga arbetsvillkor måste främjas, sa justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt öppningsanförande under en nordisk konferens om arbetets framtid som hölls i Helsingfors den 5 september 2016.

Syftet med konferensen var att tillföra ett nordiskt perspektiv till den globala diskussion som initierats av Internationella arbetsorganisationen ILO om de möjligheter och utmaningar som uppkommer i och med globaliseringen, de teknologiska förändringarna och nya anställningsformer i en global och nordisk kontext.

– Det sker ofta omlokaliseringar av affärsverksamhet och arbetsplatser. En del av dem försvinner, men samtidigt skapas ny affärsverksamhet och nya arbetstillfällen. Teknologiska förändringar kan sänka tröskeln för att sysselsätta sig själv och grunda företag, sa minister Lindström.

Minister Lindström underströk också vikten av att lagstiftningen ses över i takt med förändringarna i omvärlden.

– Den gällande lagstiftningen borde revideras för att bättre svara mot de krav som nya former av arbete ställer. Vår utbildningspolitik borde också anpassas till arbetsgivarnas och arbetstagarnas förändrade behov.  Att förutse framtida förändringar har blivit svårare samtidigt som det har blivit allt mer avgörande för en lyckad planering av statliga åtgärder, sa minister Lindström.

Minister Lindström såg också jämställdhet i arbetslivet som en viktig fråga. Han betonade vikten av internationella arbetsnormer inom området. 

– Främjande av lika lön och icke-diskriminering är fortsättningsvis aktuella frågor. Jämställdhet i arbetslivet hör till de frågor där ILO kan åstadkomma verklig förändring. Jämställdheten mellan kvinnor och män måste förbättras genomgripande inom all verksamhet, sa minister Lindström.

– Internationella arbetsorganisationen ILO, som firar sitt hundraårsjubileum 2019, är Förenta nationernas äldsta fackorgan. Beredning och främjande av internationella arbetsnormer ansågs viktigt redan när organisationen grundades. Det befarades att länder med anständiga sociala villkor och arbetsvillkor skulle ha en ekonomisk nackdel om det inte fanns några universella arbetsnormer. De internationella arbetsnormerna, i synnerhet de grundläggande arbetsnormerna, dvs. föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, lika möjligheter i arbetslivet och förbud mot tvångsarbete och barnarbete, fortsätter att vara högst relevanta även på dagens globala varumarknad och arbetsmarknad, fortsatte minister Lindström.

Konferensen ordnades av arbets- och näringsministeriet och är en del av programmet under det finländska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet. Sakkunniga från ILO, nordiska forskare, tjänstemän och representanter för arbetsmarknadens parter var inbjudna till konferensen.

Ytterligare upplysningar:
regeringsråd Liisa Heinonen, tfn +358 29 50 64131

Tillbaka till toppen