Hoppa till innehåll
Media

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024
Ministerarbetsgruppen drog upp följande riktlinjer: Största delen av person-, arbetsgivar- och företagstjänsterna överförs till kommunerna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2021 12.00 | Publicerad på svenska 28.9.2021 kl. 17.02
Pressmeddelande
#ANtjänsterna2024

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fastställde den 28 september 2021 att största delen av de tjänster för enskilda kunder, arbetsgivare och företag som arbets- och näringsbyråerna för närvarande ansvarar för överförs till kommunerna år 2024. Upphandlingsuppgifterna för dessa tjänster överförs också från närings-, trafik- och miljöcentralerna till kommunerna. Staten ska ansvara för systemet för skötseln av sysselsättningen och dess funktion på riksnivå.

För närvarande ordnar de statliga myndigheterna, dvs. arbets- och näringsbyråerna, arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbetskrafts- och företagstjänsterna antingen själva eller skaffar dem helt eller delvis av serviceproducenter.

"I samband med arbets- och näringsservicereformen får kommunen ett omfattande serviceansvar för alla kunder inom det egna området. Därför överförs till kommunerna också de upphandlingar som gäller de tjänster som kommer att omfattas av deras organiseringsansvar. Kommunernas organiseringsansvar, tjänsteutbud och finansieringsmodell ska bilda en tydlig helhet. Kommunerna måste ha faktiska möjligheter att producera verkningsfulla tjänster”, säger arbetsminister Tuula Haatainen, som är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Staten har i sista hand ansvaret för arbetskraften. Staten ansvarar för att servicesystemet för skötseln av sysselsättningen fungerar i hela landet, såsom datasystemet och utvärderingen av effektiviteten i kommunernas sysselsättning. Utöver det övergripande ansvaret ska staten ha en överregional och riksomfattande samordnande roll i servicehelheterna, genom vilka nationellt betydande sysselsättningsåtgärder främjas tillsammans med kommunerna. Sådana servicehelheter är till exempel plötsliga strukturomvandlingar och internationella rekryteringar.

Ministerarbetsgruppen drar upp närmare riktlinjer för de tjänster som ska överföras senare på hösten tillsammans med en sporrande finansieringsmodell.
 

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8940

Tillbaka till toppen