Hoppa till innehåll

Närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.44 | Publicerad på svenska 31.12.2020 kl. 13.24
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 30 december en förordning om närings-, trafik - och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer för 2021. I förordningen fastställs vilka prestationer som är avgiftsbelagda samt för vilka prestationer avgift tas ut enligt självkostnadsvärdet eller till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet och vilka prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder.

Till sitt innehåll motsvarar förordningen i huvudsak den gällande avgiftsförordningen för 2019–2020. Till förordningen fogades med stöd av en ändring i lagen om skyddande av byggnadsarvet, som träder i kraft den 1 januari 2021, en ny avgiftsbelagd prestation. Enligt 10 a § i den nämnda lagen får närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan av byggnadens eller fastighetens ägare eller innehavare och på villkor som den fastställt bevilja tillstånd att avvika från skyddsbeslutet. Både ett positivt och ett negativt beslut om avvikelse är avgiftsbelagt. 

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till den 31 december 2021.

Ytterligare information:

Emmi Äijälä, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 216 (nås 30–31.12.2020 och fr.o.m. 11.1.2021)

Tillbaka till toppen