Hoppa till innehåll

Nationellt samarbetsorgan för batteribranschen ska främja genomförandet av en batteristrategi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2021 12.55
Pressmeddelande

Det nationella samarbetsorganet för batteribranschen genomför en batteristrategi. Syftet med strategin är att i Finland före 2025 skapa ett batterikluster som är föregångare och stöder landets övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Samarbetsorganet samlar de olika aktörerna inom batterisektorn och främjar genomförandet av de mål som anges i batteristrategin.

Det nationella samarbetsorganet för batteribranschen främjar genomförandet av den batteristrategi som publicerades 26.1.2021. Målet för den finländska batteribranschen är att vara en föregångare i Europa och internationellt år 2025 samt att producera kompetens, innovationer, hållbar ekonomisk tillväxt, välfärd och arbetsplatser i Finland.

Samarbetsorganets centrala uppgift är att utveckla det nationella samarbetet inom batteribranschen och att främja genomförandet av batteristrategin. Samarbetsorganet har en bred representation för myndigheter, universitet och aktörer inom batteribranschen. Ordförande för samarbetsorganet är understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet.

Målen är att utveckla den finländska batteribranschen

Sommaren 2020 tillsatte näringsminister Mika Lintilä ett projekt för att utarbeta en nationell batteristrategi. Batteristrategin främjar åtgärder genom vilka Finland strävar efter att övergå till en koldioxidsnål ekonomi. Finland har goda förutsättningar att lyckas inom batteriindustrin, eftersom den finländska kompetensen och industrin kan producera kritiska råvaror och material samt lösningar för cirkulär ekonomi och elektrifiering i anslutning till dem. Finland kan således spela en viktig roll när det gäller att elektrifiera trafiken i Europa och hela samhället.

Det nationella samarbetsorganet för batteribranschen tillsätts för verksamhetsperioden 24.3.2021–31.12.2022 och det koncentrerar sig särskilt på följande uppgiftshelheter:

  1. Deltar i fastställandet av nationella ståndpunkter i viktiga frågor som rör utvecklingen av batteribranschen.
  2. Ser till att utvecklingen av batterivärdekedjan beaktas i innovations- och näringspolitiken för hela värdekedjan.
  3. Ökar diskussionen och den gemensamma förståelsen för bildandet av en konkurrenskraftig, hållbar och välståndsskapande batteribransch i Finland.
  4. Stärker samarbetet, växelverkan och informationsgången mellan aktörerna i batterivärdekedjan.
  5. Gör en bedömning av de resurser, tidtabeller och ansvariga parter som genomförandet av batteristrategin kräver.
  6. Påskyndar genomförandet av de åtgärder som är centrala med tanke på de mål som skrivits in i batteristrategin i samarbete med andra aktörer.
  7. Identifierar de viktigaste hindren för tillväxt och utveckling inom batteribranschen och utarbetar planer för hur dessa ska lösas.
  8. Rapporterar om sina framsteg till arbets- och näringsministeriet två gånger om året.

Ytterligare information:

Petri Peltonen, ordförande, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 662
Jyrki Alkio, vice ordförande, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 103

Tillbaka till toppen