Hoppa till innehåll

Energistöd till Nurmon Bioenergia Oy för byggande av biogasanläggning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2018 8.59 | Publicerad på svenska 18.12.2018 kl. 10.48
Pressmeddelande

Den 17 december 2018 beviljade arbets- och näringsministeriet Nurmo Bioenergia Oy energistöd till ett belopp av högst 9 364 000 euro för byggande av en biogasanläggning i Nurmo ett par kilometer från Atrias livsmedelsfabrik. Anläggningen är det hittills största planerade projektet i Finland i fråga om biogas avsedd att användas som drivmedel för fordon.

Som råmaterial ska biogasanläggningen använda gödsel från lantbruket, bioavfall från slakteriet, avfalls- och sidoströmmar från livsmedelsindustrin, matavfall och förpackade livsmedel samt växtbiomassa.

När produktionen inleds ska gasen inledningsvis används främst som bränsle för industrin, men i takt med att efterfrågan ökar ska nästan hela produktionen användas som drivmedel senast 2025. Anläggningens fulla produktionseffekt motsvarar 6 000 personbilars genomsnittliga energiförbrukning.

Användning av anläggningens årliga produktion av flytande biogas minskar koldioxidutsläppen med 26 500 ton per år jämfört med vid motsvarande användning av diesel. Ytterligare utsläppsminskningar uppkommer genom att metanutsläppen från gödsel minskar inom lantbruket.

– I vår strävan att minska utsläppen i enlighet med klimatavtalet från Paris har biogasen en viktig roll, i synnerhet när det gäller att minska utsläppen från trafiken. Vid biogasanläggningen i Nurmo förverkligas även cirkulär ekonomi på ett fint sätt i och med att avfall från andra sektorer utnyttjas och avfallsmaterialet även från den egna processen återanvänds, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Biogas framställs av organiskt råmaterial genom en rötningsprocess. Den rötrest som uppstår som biprodukt kan helt och hållet användas som gödningsmedel som sådan eller i vidareförädlad form.

Den nya teknik som finns i projektet är att gödsel används som huvudsakligt råmaterial i denna storleksklass och att biogasprocessen, vidareförädlingen av rötresten samt produktgasens rening och kondensering har förenats.

För närvarande används lite gödsel som råmaterial vid biogasproduktion i Finland. Nurmon Bioenergia Oy förhandlar om leveransen av renings- och kondenseringsanläggningen med en inhemsk leverantör. Det bedöms även finnas goda utsikter för export av sådana anläggningar.

Vid planeringen av reningsprocessen för biogasen vid anläggningen har avskiljning och återanvändning av koldioxid beaktats. När avskiljning av koldioxid blir ekonomiskt lönsam, kan den avskiljas. Företaget har planerat vidareutveckling av processen även i fråga om vidarebearbetningen av den fasta substansen i rötresten. Den kan förädlas till biokol och näringspelletar.

Energistöd även till Tammerfors för geotermisk energi och till Kuhankoski vattenkraftverk

Arbets- och näringsministeriet har beviljat energistöd på grundval av ibruktagande av ny teknik även till TEGS Finland Oy till ett belopp av högst 2 123 000 euro för byggande av en produktionsanläggning för geotermisk energi i Tammerfors. Projektets geotermiska värmecentral ska producera 29 050 MWh värme per år för fjärrvärmenätet. Där ska borras en 7–8 km djup värmebrunn, som ska värma upp cirkulerande vatten så att det blir lämpligt för fjärrvärmenätet.

Koskienergia Oy har beviljats energistöd till ett belopp av högst 2 875 000 euro för byggande av ett nytt vattenkraftverk i Kuhankoski i Laukaa kommun. Det nya vattenkraftverket har en effekt på uppskattningsvis 5 MW och en genomsnittlig årsproduktion på 35 GWh. I projektet ska även spillvärme från generatorerna tillvaratas i vattenkraftverkets byggnader.

– Utsläppsfria värmeproduktionsprojekt, såsom projektet för geotermisk energi i Tammerfors, ger oss en bild av den framtida energiproduktionen. Pilotförsök med ny teknik får allt större betydelse i kampen mot klimatförändringen. Dessutom är det viktigt att också upprätthålla olika former av energiproduktion, bland annat genom att uppdatera redan byggd vattenkraft, berättar minister Tiilikainen.

Energistödet är ett energipolitiskt investeringsstödsprogram som syftar till att främja produktionen av förnybar energi, i synnerhet utanför utsläppshandelssektorn, samt till att främja energieffektiviteten. Merparten av de projekt som får stöd hänför sig till småskalig el- eller värmeproduktion, projekt inom trafiksektorn eller energieffektivitetsinvesteringar hos företag som har ett energieffektivitetsavtal. På senare år har stödets fokus allt mer förflyttats till demonstrations- och referensprojekt inom ny teknik.

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815 (förnybar energi)
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170 (projekten i Nurmo och Tammerfors)
Annukka Saari, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4189 (projektet i Kuhankoski)

Tillbaka till toppen