Hoppa till innehåll

Ny utlysning av kostnadsstöd och ersättning för stängning för företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2022 14.10
Pressmeddelande

Det ska ordnas en ny utlysning av kostnadsstöd och ersättning för stängning. Stödet söks hos Statskontoret. Statsrådet föreslår att ändringarna stadfästs vid föredragningen för republikens president den 11 mars 2022. Ändringarna träder i kraft den 15 mars 2022.

Berättigade till ersättningen för stängning är företag vars lokaler har stängts helt eller delvis eller vars offentliga tillställningar har förbjudits på grund av en bestämmelse i lag eller ett föreläggande av en myndighet i anslutning till hanteringen av pandemin. En lindrigare begränsning eller rekommendation som en myndighet meddelat är inte en sådan stängningsåtgärd som avses i paragrafen i fråga. Ersättningen omfattar inte tillställningar där det är tillåtet att använda coronapass. Stödperioden för ersättningen för stängning är den 21 december 2021–28 februari 2022. Till ersättning berättigar de egentliga stängningsdagarna under stödperioden.

Kostnadsstödets självrisk sjunker från 30 procent till 25 procent

Kostnadsstödet är en kompensation för de negativa konsekvenser som branscher och företag har drabbats av på grund av lindrigare begränsningar. Bestämmelserna om kostnadsstöd ändras så att de motsvarar det behov av kompensations som nya och förlängda lindrigare begränsningar har orsakat. 

Tidsperioderna för stödet ändras för att motsvara den nya situationen. Stödperioden är 1 december 2021–28 februari 2022 och referensperiodens månader för tiden före pandemin, för nya företag från november 2021.  Det procenttal som gäller självrisken och nedgången i omsättningen sänks från 30 procent till 25 procent. I övrigt kommer lagen att huvudsakligen motsvara innehållet i den gällande lagen. 

Bestämmelserna om stödbelopp och förfaranden motsvarar i stor utsträckning de gällande bestämmelserna. Eftersom stöd- och jämförelseperioderna definieras på nytt, kan beloppet av de stöd som betalas avvika från de belopp som betalats ut tidigare. Att jämförelseperioderna infaller närmare stödperioden innebär att också företag som grundats senare omfattas av stöden, om företagen har inlett sin verksamhet senast den 1 november 2021. Ersättningarnas sammanlagda maximibelopp per koncern är 2,3 miljoner euro.

Därtill bereds ett stöd för icke täckta fasta kostnader, vilket förutsätter en anmälan till EU-kommissionen. Detta stöd är främst avsett för stora företag vars tidigare stödtak redan har uppnåtts. Kostnadsstödet har inte begränsats på basis av företagets storlek.

På alla pandemistöd inverkar EU:s undantag för statligt stöd, som upphör den 30 juni 2022. 

Vissa aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och bland annat kulturinrättningar är inte sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU:s bestämmelser om företagsstöd och omfattas inte av dessa stöd. För dem bereds ett stödpaket vid undervisnings- och kulturministeriet.

Avsikten är att Statskontoret utlyser ersättningen för stängning för företag den 22 mars och kostnadsstöd för företag den 26 april.

Mer information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732
 

 

Tillbaka till toppen