Hoppa till innehåll

Över 100 miljoner euro till regionerna för coronaåterhämtning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 13.48
Pressmeddelande

Regionernas återhämtning från coronaepidemin stöds med över 100 miljoner euro. Finansieringen kommer från Finlands strukturfondsprogram samt från anslagen för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och för stödjande av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.

För att samla eftervården av de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen och de regionala åtgärderna för återuppbyggnad har det under ledning av landskapsförbunden utarbetats regionala överlevnadsplaner som omfattar åtminstone åren 2020–2021. Planen är en förutsättning för användningen av medlen i stimulanspaketet.

Målet är en förnyelse av näringsstrukturen som stöder sig på kompetens och innovationer och är internationellt inriktad. Med åtgärderna för återuppbyggnad främjas digitaliseringen och stöds uppbyggnaden av ett kolneutralt och hållbart samhälle.

Projekt som finansieras med stimulanspaketets anslag kan till exempel gälla utveckling av verksamhetsmiljön, utveckling av företagens affärsverksamhet, FUI-verksamhet, bevarande och skapande av arbetsplatser, förebyggande av ungdomsarbetslöshet, matchning av arbetskraft eller kompetensutveckling.

Landskapsförbunden reserveras sammanlagt nästan 28 miljoner euro i anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna. Av detta allokeras 17 miljoner euro till genomförandet av de regionala överlevnadsplanerna. Med finansieringen inleds dessutom utvecklingsprojekt som stöder turistnäringens återhämtning i regionerna samt investeringar som upprätthåller turismen i norr.

Över 66 miljoner euro via strukturfonderna för coronaåterhämtning

För genomförandet av de regionala överlevnadsplanerna riktas sammanlagt över 66 miljoner euro i finansiering från Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb. Det är fråga om outnyttjad EU-finansiering och statlig finansiering från tidigare projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) som riktas till åtgärder som stöder coronaåterhämtningen.

Det nationella anslaget för utveckling av små och medelstora företag utgör 25 miljoner euro av finansieringen av regionala utvecklingsplaner. Till understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag för återhämtning från coronakrisen riktas sammanlagt nästan 53 miljoner euro i EU-finansiering och nationell finansiering.

Finansiering för den plötsliga strukturomvandlingen i Kaipola i Jämsä

Mellersta Finlands förbund och närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland anvisas sammanlagt ca 4,5 miljoner euro för projekt som hänför sig till den plötsliga strukturomvandlingen i Kaipola i Jämsä. Utöver finansieringen av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna består summan av nationell finansiering och strukturfondsfinansiering för företags utvecklings- och investeringsprojekt. Det är den första finansiella posten. Nästa finansieringspost bereds 2021 i samband med fas 2 i framtidsinvesteringarna. Även React-EU-anslag kan användas för att hantera situationer med plötslig strukturomvandling.

Med dessa anslag och de anslag som ännu inte har fördelats kan man också svara på andra situationer med plötslig strukturomvandling.

Ytterligare information:
Hanna-Maria Urjankangas, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 63739 (finansieringen av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna)
Päivi Poikola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47160 (fördelningen av strukturfondsmedel)
Riitta Vartia, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 64966 (fördelningen av ETS-medel)
Sirpa Hautala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 63684 (fördelningen av nationellt företagsstöd)
  

Tillbaka till toppen