Hoppa till innehåll

Över 64 miljoner euro i investeringsstöd till fyra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 12.03 | Publicerad på svenska 4.1.2022 kl. 8.43
Pressmeddelande
Kuvassa on elinkeinoministeri Mika Lintilä.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Arbets- och näringsministeriet beslutade den 17 december 2021 att bevilja fyra stora demonstrationsprojekt för förnybar energi sammanlagt 64,12 miljoner euro i investeringsstöd.

Av de projekt som stöds hänför sig två till produktion och utnyttjande av förnybart väte, ett till utnyttjande av spillvärme på ett energieffektivt sätt och ett till ett säsongsvärmelager som är kopplat till ett stort fjärrvärmenät. 

– De stödda projekten är innovativa demonstrationer som förväntas leda till nya projekt och fungera som modell för andra projekt för koldioxidsnålhet. De beviljade stöden sätter igång projekt på nästan 230 miljoner euro som representerar framtidens nya energiteknik, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Stöd till Harjavalta, Vanda, Vasa och Janakkala 

P2X Solutions Oy beviljades 25 760 000 euro för investeringar i produktion av förnybart väte i Harjavalta. Projektets nyhetsvärde är produktion av förnybart väte i industriell skala för industri- och trafikändamål samt sammanslagning av produktionsanläggningen för förnybar metan med produktionen av förnybart väte. På grund av stödbeloppet fattades stödbeslutet villkorligt för Europeiska kommissionens godkännande.
 
Vanda Energi Ab beviljades 19 033 000 euro för investeringar i ett säsongslager för värme i Vanda. Projektets nyhetsvärde är att jämna ut säsongsvariationen i fråga om energi i ett stort lager som är planerat att fungera optimalt som stöd för energisystemet. Överskottsvärmen på sommaren används under vinterns förbrukningstoppar, varvid användningen av fossila bränslen kan minskas avsevärt. På grund av stödbeloppet fattades stödbeslutet villkorligt för Europeiska kommissionens godkännande. 
 
EPV Energia Oy beviljades 14 171 000 euro för investeringar i produktion, lagring och användning av väte som producerats med förnybar el i Vasa. Projektet genomförs i samarbete med Vasa Elektriska och Wärtsilä. Projektets nyhetsvärde är en helhet där produktionen och lagringen av förnybar väte samt driften av väte i ett motorkraftverk kombineras och där helheten integreras med en flexibel marknad för el. 
 
Tervakoski Oy beviljades 5 159 000 euro för investering i en värmepump för produktion av ånga från spillvärme för fabriken i Janakkala. Projektets nyhetsvärde är det sätt på vilket värmepumpar utnyttjar flera industriella spillvärmekällor för att producera lågtrycksånga. 
 
I budgeten för 2021 reserverades en bevillningsfullmakt på 60 miljoner euro för investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik. Det är i synnerhet avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. Dessutom kan arbets- och näringsministeriet anvisa en fullmakt på cirka 59 miljoner euro som reserverats för stöd till dem som snabbt avstår från användningen av stenkol för energibruk delvis för dessa demonstrationsprojekt. 

Tilläggsfullmakten möjliggör en större helhet av stödförslag än planerat. År 2022 kan också ansökan om stöd för energiinvesteringar från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) erbjuda möjligheter till stöd för projekt med stort nyhetsvärde. 

Inom tidsfristen den 28 februari 2021 tog arbets- och näringsministeriet emot 22 ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik. Dessutom överfördes ansökningar om stöd som kommit in under 2019 och 2020 till ansökningsförfarandet och för vilka beslut ännu inte hade fattats. 

Ministeriet bedömde och jämförde ansökningarna. Helhetsbedömningen omfattade projektens demonstrationsvärde, genomförbarhet, energieffekter, kostnadseffektivitet och andra konsekvenser. Målet är att bevilja stöd för projekt så att målen för framtida energilösningar som helhet betraktat uppnås på bästa möjliga sätt.  

Ytterligare information:
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170
Jukka Ihanus, näringsministerns statssekreterare, tfn 029 504 7259

Tillbaka till toppen