Hoppa till innehåll

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp uppdateras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2020 15.16
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om lagen om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. I lagen ska det göras sådana kompletteringar som förutsätts i EU:s förordning om granskning av direkta utländska investeringar. Dessutom bedöms de nationella ändringsbehov som hittills har framkommit vid tillämpningen av lagen.

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp har varit i kraft i nästan åtta år. I takt med att den internationella säkerhetspolitiska omgivningen förändras finns det ett behov av att regelbundet bedöma om den nationella lagstiftningen fortfarande är aktuell och även i övrigt fungerande.

EU kommer i oktober 2020 att införa en ny gemensam ram för granskning av direkta utländska investeringar och en samarbetsmekanism för att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen. EU:s förordning trädde i kraft den 10 april 2019 och den tillämpas fullt ut fr.o.m. den 11 oktober 2020.

Arbets- och näringsministeriet får nya uppgifter

Med hjälp av lagen kan utlänningars företagsköp följas upp

  • Lagen utgår från att utländska investeringar ska främjas och att inställningen till utlänningars ägande ska vara positiv. Lagen är i första hand avsedd som ett medel för uppföljning av utlänningars företagsköp.
  • I praktiken syftar lagen till att trygga ytterst viktiga nationella intressen, dvs. särskilt försvaret, försörjningsberedskapen och samhällets vitala funktioner.
  • När ett ytterst viktigt nationellt intresse så kräver, gör lagen det möjligt att begränsa överföringen av inflytande till utländska ägare i de företag som är föremål för tillsyn.

Det föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om kringgående av lagen och om utlämnande av sekretessbelagda handlingar till myndigheter. Motsvarande reglering ingår också i EU:s förordning om granskning. Det föreslås att arbets- och näringsministeriets uppgifter utökas med en skyldighet att vara nationell kontaktpunkt i fråga om samarbetet mellan medlemsstaterna och unionen, informationsutbytet och frågor som gäller genomförandet av förordningen.

För att förtydliga den praktiska tillämpningen av lagen föreslås det att definitionerna i lagen preciseras. Dessutom föreslås det att till bestämmelsen om företagsköp inom försvarssektorn fogas företagsköp inom säkerhetsområdet, för vilka bekräftelse ska ansökas på förhand hos arbets- och näringsministeriet. Det föreslås också att det till lagen fogas en ny bestämmelse om lämnande av ett ärende utan prövning.

Utkastet till proposition innehåller också en ny bestämmelse med stöd av vilken arbets- och näringsministeriet kan ställa upp villkor för bekräftelse av ett företagsköp och vid behov förena iakttagandet av villkoren med vite.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden över utkastet till regeringsproposition senast den 3 april 2020. Därefter fortsätter beredningen av lagändringen som ett tjänsteuppdrag. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen för behandling i juni 2020.

Ytterligare information:

Marjaana Aarnikka, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 338 4350 [email protected]
Lasse Puroma, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 352 9585 [email protected]

Tillbaka till toppen