Hyppää sisältöön

Päivityksiä lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2020 15.16
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta. Lakiin tehdään täydennyksiä, joita EU:n ulkomaisia suoria sijoituksia koskeva seuranta-asetus edellyttää. Lisäksi arvioidaan kansalliset muutostarpeet, joita on noussut esiin lakia tähän asti sovellettaessa.

Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta on ollut voimassa lähes kahdeksan vuotta. Kansainvälisen turvallisuusympäristön muuttuessa on tarpeen arvioida säännöllisesti, onko kansallinen lainsäädäntö ajan tasalla ja muutenkin toimivaa.

EU:ssa otetaan lokakuussa 2020 käyttöön uudet yhteiset puitteet ulkomaisten suorien sijoitusten seurannalle sekä yhteistyömekanismi, jolla parannetaan tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden ja komission välillä. EU:n asetus tuli voimaan 10.4.2019, ja sitä sovelletaan täysimääräisesti 11.10.2020 alkaen.

Työ- ja elinkeinoministeriölle uusia tehtäviä

Lain avulla seurataan ulkomaalaisia yrityskauppoja

  • Lain lähtökohtana ovat ulkomaisten sijoitusten edistäminen ja myönteinen suhtautuminen ulkomaalaisomistukseen. Laki on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisten yritysostojen seurannan välineeksi.
  • Käytännössä lailla pyritään turvaamaan erittäin tärkeitä kansallisia etuja eli erityisesti maanpuolustusta, huoltovarmuutta ja yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.
  • Laki mahdollistaa erittäin tärkeän kansallisen edun niin vaatiessa, että vaikutusvallan siirtymistä ulkomaalaisille omistajille rajoitetaan seurannan kohteena olevissa yrityksissä.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset lain kiertämisestä ja salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisesta viranomaiselle. Vastaava sääntely sisältyy myös EU:n seuranta-asetukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin esitetään lisättäväksi velvollisuus toimia kansallisena yhteyspisteenä jäsenvaltioiden ja unionin tason yhteistyössä, tiedonvaihdossa ja asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

Lain käytännön soveltamisen selkiyttämiseksi esitetään lain mukaisten määritelmien tarkentamista. Lisäksi puolustussektorin yritysostoja koskevaan säännökseen esitetään lisättäväksi turvallisuusalan yritysostot, joihin tulee hakea etukäteen työ- ja elinkeinoministeriöltä vahvistus. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös uusi säännös asian tutkimatta jättämisestä.

Esitysluonnos sisältää myös uuden säännöksen, joka antaisi työ- ja elinkeinoministeriölle mahdollisuuden asettaa ehtoja yritysoston vahvistamiselle sekä tarvittaessa tehostaa ehtojen noudattamista uhkasakolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lausuntoja viimeistään 3.4.2020. Tämän jälkeen lakimuutoksen valmistelu jatkuu virkatyönä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kesäkuussa 2020.

Lisätietoja:

kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, TEM, p. 050 338 4350 [email protected]
erityisasiantuntija Lasse Puroma, TEM, p. 050 352 9585 [email protected]

 
Sivun alkuun