Hoppa till innehåll

Tillståndsplikten för indrivningsverksamhet slopas, registreringsplikt införs i stället

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2018 10.19
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att tillståndsplikten för indrivningsverksamhet slopas. I fortsättningen krävs det registrering för bedrivande av indrivningsverksamhet. Med indrivningsverksamhet avses, liksom i nuläget, indrivning av fordringar för någon annans räkning. Regeringen lämnade en proposition om saken till riksdagen den 1 februari 2018.

Enligt propositionen får indrivningsverksamhet bedrivas endast av en fysisk eller juridisk person som har antecknats i ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Registret förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

En förutsättning för registrering är att den som gör en registeranmälan, dvs. anmälaren, är tillförlitlig och solvent. Anmälaren ska i sin tjänst ha en person som är ansvarig för indrivningsverksamheten och som har en genom lämplig examen visad kännedom om den lagstiftning som erfordras för att indrivningsverksamhet ska kunna bedrivas. Den ansvariga personen ska se till att god indrivningssed iakttas i indrivningsverksamheten och att verksamheten också i övrigt bedrivs lagenligt. Den ansvariga personen ska dessutom sörja för att de personer som deltar i indrivningsverksamheten har sådan tillräcklig yrkeskompetens som uppgiften förutsätter. Anmälaren ska dessutom kunna ha hand om de medel som drivs in för uppdragsgivarens räkning samt sörja för att de uppgifter som gäller uppdragsgivaren och gäldenären skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska utöva tillsyn över de aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Regionförvaltningsverket ska med tvångsmedel kunna ingripa i indrivningsverksamhet som bedrivs på ett osakligt sätt.

Propositionens målsättning är att den näringsrättsliga lagstiftningen om indrivningsverksamhet revideras, så att de problem som uppdagats vid den praktiska tillämpningen av lagstiftningen kan undanröjas. Målet är att säkerställa att indrivningsverksamheten bedrivs på ett sakligt sätt. Därför ska myndigheten försäkra sig om att de som bedriver indrivningsverksamhet är yrkeskunniga, tillförlitliga och solventa. Målet är samtidigt att underlätta övervakningen av de aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och förebygga grå ekonomi.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering har propositionen också som mål att lätta den administrativa börda som medförs för dem som bedriver indrivningsverksamhet och att göra tillståndsprocesserna smidigare.

Lagen avses träda i kraft under 2018.

Regeringspropositionen återfinns på adressen: tem.fi/paatokset (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Susanna Siitonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8932

Tillbaka till toppen