Hallituksen esitys TEM/2017/205

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2018 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 206/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Susanna Siitonen, Hallitusneuvos p.+35 8295048932
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä, joka korvaisi nykyisen perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia saatavien perinnästä, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettuihin lakeihin. Esityksessä ehdotetaan, että perintätoiminnan harjoittaminen säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Perintätoimintaa saisi harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoisi perintätoiminnan harjoittajia ja voisi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2018 aikana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä on vähäisiä vaikutuksia valtiontalouteen. Perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinti- ja valvontamenettelyä koskeva uudistus edistäisi harmaan talouden torjuntaa. Lakiehdotuksen voimaantulon arvioidaan aiheuttavan rekisteröitymisvelvollisille yrityksille yhteensä noin 70 000 euron kustannuksen. Lain voimaantulon jälkeisinä vuosina yrityksille kuitenkin arvioidaan koituvan säästöä, kun toimiluvan määräaikaisuutta koskevasta sääntelystä luovutaan. Säästö jäänee kuitenkin kansantaloudellisesti katsottuna varsin pieneksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen